Poptávkové funkce jako ekonometrický model

Název práce: Poptávkové funkce jako ekonometrický model
Autor(ka) práce: Horáček, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Křepelová, Marika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vliv monetární politiky a HDP na agregátní spotřebu domácností a dále rozdíly tohoto vlivu mezi USA, Německem a ČR. K analýze jsou použita roční a čtvrtletní data od roku 1995 a pro USA od roku 1985. Prokazuje vliv inflace a stanovených úrokových měr na tuto spotřebu a tím vliv centrální banky. U ČR a Německa je míra tohoto vlivu nižší, jelikož dané centrální banky praktikují striktnější peněžní politiku než FED. Druhým zkoumaným aspektem je vliv HDP. Práce prokázala, že HDP ovlivňuje spotřebu domácností v těchto třech zemích různě. To je způsobenou jednak přechodem ČR a východního Německa na tržní ekonomiku a jednak různou velikostí a hospodářskou otevřeností těchto zemí.
Klíčová slova: HDP; úroková míra; inflace; poptávka
Název práce: Demand functions as an econometric model
Autor(ka) práce: Horáček, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Křepelová, Marika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Topic of this bachelor thesis explores influence of monetary policy and GDP on aggregate demand and differences between USA, Germany and Czech Republic. It uses annual and quarterly data since 1995 and for USA since 1985. The work proves influence of inflation and interest rates on this demand. There is significantly lower influence on Germany and Czech Republic then on USA because these European central banks have more strict monetary policy then FED. Second explored aspect is influence of GDP. It was proved that GDP influences aggregate demand in each country differently. It is partly due to transformation of Czech Republic and East Germany from socialistic system to free market economy and partly due to size and international economic integration.
Klíčová slova: GDP; demand; inflation; interest rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2010
Datum podání práce: 5. 1. 2011
Datum obhajoby: 3. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28183/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: