Post war czechoslovak monetary politcs (1945 - 1960)

Thesis title: Poválečná československá měnová politika (1945-1960)
Author: Novotná, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Jakubec, Ivan
Opponents: Szobi, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá vývojem československé měnové politiky v letech 1945 -- 1960. Analyzuje poválečný neutěšený stav hospodářství a měny na území Československa, pokus o nápravu poválečného stavu měnovou reformou v roce 1945, dále vývoj před převzetím moci KSČ v únoru 1948 a přechod k centrálně plánované ekonomice po vzoru Sovětského svazu, která se týkala i měnové oblasti. Práce v další kapitole analyzuje zhoršující se stav hospodářství a měnové oblasti v období první pětiletky, který vyvrcholil v měnové reformě v roce 1953 a následný vývoj až do ,,vybudování socialismu" a nástupu Československé socialistické republiky v roce 1960. Ve své práci se především zaměřuji na zlomové okamžiky v dějinách československé měnové politiky, jako je již zmíněná měnová reforma v letech 1945 a reforma v roce 1953, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj celé ekonomiky. Měnový vývoj byl úzce spjat s vývojem hospodářství a politického vlivu levicových směrů, proto ve své práci zmiňuji i tyto oblasti.
Keywords: měnová reforma; socialistické hospodářství 1948 až 1960; poválečné hospodářství
Thesis title: Post war czechoslovak monetary politcs (1945 - 1960)
Author: Novotná, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Jakubec, Ivan
Opponents: Szobi, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
My work tries to describe development of czechoslovak monetary politics during the period 1945 to 1960. It analyses post war pure condition of our economics and currency, first afford for improvement, the monetary reform in 1945, further the situation before penetrating of communist party into the cheef positions during February 1948 and not at least also transformation of previous economics system into central planing accordingly to Sowiet union experiences. Further chapter analises deteriorating condition of economics and monetary sphere during first five year plan finalized in monetary reform in 1953 and following development till final construction of socialism in to the layout of Czechoslovak socialist republic in 1960. My work analyses mainly breaking moments of the czechoslovak monetary politics history for instance already a.m. monetary reform of 1945 and 1953 which basicly influended whole economics of these era. Czechoslovak monetary politics was fully conected with the ,,left" development of economy and politics, therefore I mentioned also this areas of czechoslovak history.
Keywords: socialist economy from 1948 to 1960; monetary reform; post war economy

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2010
Date of submission: 10. 1. 2011
Date of defense: 3. 2. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/27714/podrobnosti

Files for download

    Last update: