Poválečná československá měnová politika (1945-1960)

Název práce: Poválečná československá měnová politika (1945-1960)
Autor(ka) práce: Novotná, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Oponenti práce: Szobi, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vývojem československé měnové politiky v letech 1945 -- 1960. Analyzuje poválečný neutěšený stav hospodářství a měny na území Československa, pokus o nápravu poválečného stavu měnovou reformou v roce 1945, dále vývoj před převzetím moci KSČ v únoru 1948 a přechod k centrálně plánované ekonomice po vzoru Sovětského svazu, která se týkala i měnové oblasti. Práce v další kapitole analyzuje zhoršující se stav hospodářství a měnové oblasti v období první pětiletky, který vyvrcholil v měnové reformě v roce 1953 a následný vývoj až do ,,vybudování socialismu" a nástupu Československé socialistické republiky v roce 1960. Ve své práci se především zaměřuji na zlomové okamžiky v dějinách československé měnové politiky, jako je již zmíněná měnová reforma v letech 1945 a reforma v roce 1953, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj celé ekonomiky. Měnový vývoj byl úzce spjat s vývojem hospodářství a politického vlivu levicových směrů, proto ve své práci zmiňuji i tyto oblasti.
Klíčová slova: měnová reforma; socialistické hospodářství 1948 až 1960; poválečné hospodářství
Název práce: Post war czechoslovak monetary politcs (1945 - 1960)
Autor(ka) práce: Novotná, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Oponenti práce: Szobi, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My work tries to describe development of czechoslovak monetary politics during the period 1945 to 1960. It analyses post war pure condition of our economics and currency, first afford for improvement, the monetary reform in 1945, further the situation before penetrating of communist party into the cheef positions during February 1948 and not at least also transformation of previous economics system into central planing accordingly to Sowiet union experiences. Further chapter analises deteriorating condition of economics and monetary sphere during first five year plan finalized in monetary reform in 1953 and following development till final construction of socialism in to the layout of Czechoslovak socialist republic in 1960. My work analyses mainly breaking moments of the czechoslovak monetary politics history for instance already a.m. monetary reform of 1945 and 1953 which basicly influended whole economics of these era. Czechoslovak monetary politics was fully conected with the ,,left" development of economy and politics, therefore I mentioned also this areas of czechoslovak history.
Klíčová slova: socialist economy from 1948 to 1960; monetary reform; post war economy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2010
Datum podání práce: 10. 1. 2011
Datum obhajoby: 3. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27714/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: