Euroregions and euroregionalism in Czech republic and European union

Thesis title: Euroregiony a euroregionalismus v ČR a EU
Author: Špinka, Milan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kadeřábková, Jaroslava
Opponents: Khendriche Trhlínová, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
Obsahem mé diplomové práce je zpracování informací týkajících se vývoje euroregionalismu a vzniku euroregionů na území Evropské unie a především České republiky. Zaměřím se na základní příčiny vzniku přeshraniční spolupráce v Evropě a historické kořeny vzniku prvních euroregionů -- teoretická a praktická východiska vzniku a fungování euroregionů. Budu zkoumat legislativní a institucionální zajištění euroregionů -- dokumenty (např. význam Madridské úmluvy) a principy vyplývající z evropské a národní legislativy, na jejichž základě fungují euroregiony. Součástí budou i specifika legislativy euroregionů v zemích střední a východní Evropy, zejména České republiky. V další části diplomové práce se zaměřím na vymezení euroregionů, které se nacházejí na území České republiky -- příčiny vzniku a historické kořeny, finanční rámec (vnitřní zdroje financování přeshraniční spolupráce, Evropské fondy a iniciativy aj.) Cílem praktické části diplomové práce bude zhodnocení přínosu realizovaných projektů přeshraniční spolupráce pro rozvoj periferního území
Keywords: Periferní oblast; Přeshraniční spolupráce; Euroregion; Česká republika
Thesis title: Euroregions and euroregionalism in Czech republic and European union
Author: Špinka, Milan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kadeřábková, Jaroslava
Opponents: Khendriche Trhlínová, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of my dissertation is the information process in reference to euroregionalism and the origin of euroregions in the area of EU and especially Czech republic. I will focus on the fundamental causes of the european cross-border cooperation and the historical roots of first euroregion's origin -- the theoretical and practical resources of the euroregion's inception and operation. I will examine the legislative and institutional assurance of euroregions -- documents (for instance the implication of the Madrid agreement) and principles that result from the european and national legislation, on which the foundation of the euroregions functions. The euroregion legislation specifications in the countries of central and eastern Europe and especially Czech republic will also be mentioned. In the next section of my dissertation I will focus on the euroregion's definition, which occur in Czech republic -- the origin's causes and the historical roots, the financial framework (the inner sources of cross-border cooperation's financing, European funds and enterprises etc.). The objective of the practical part of the dissertation will be the evaluation of the executed cross-border cooperation benefits for the development of the peripheral area.
Keywords: Peripheral region; Euroregion; Cross-border cooperation; Czech republic

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 7. 2008
Date of submission: 10. 12. 2008
Date of defense: 26. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/16534/podrobnosti

Files for download

    Last update: