Euroregiony a euroregionalismus v ČR a EU

Název práce: Euroregiony a euroregionalismus v ČR a EU
Autor(ka) práce: Špinka, Milan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kadeřábková, Jaroslava
Oponenti práce: Khendriche Trhlínová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem mé diplomové práce je zpracování informací týkajících se vývoje euroregionalismu a vzniku euroregionů na území Evropské unie a především České republiky. Zaměřím se na základní příčiny vzniku přeshraniční spolupráce v Evropě a historické kořeny vzniku prvních euroregionů -- teoretická a praktická východiska vzniku a fungování euroregionů. Budu zkoumat legislativní a institucionální zajištění euroregionů -- dokumenty (např. význam Madridské úmluvy) a principy vyplývající z evropské a národní legislativy, na jejichž základě fungují euroregiony. Součástí budou i specifika legislativy euroregionů v zemích střední a východní Evropy, zejména České republiky. V další části diplomové práce se zaměřím na vymezení euroregionů, které se nacházejí na území České republiky -- příčiny vzniku a historické kořeny, finanční rámec (vnitřní zdroje financování přeshraniční spolupráce, Evropské fondy a iniciativy aj.) Cílem praktické části diplomové práce bude zhodnocení přínosu realizovaných projektů přeshraniční spolupráce pro rozvoj periferního území
Klíčová slova: Periferní oblast; Přeshraniční spolupráce; Euroregion; Česká republika
Název práce: Euroregions and euroregionalism in Czech republic and European union
Autor(ka) práce: Špinka, Milan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kadeřábková, Jaroslava
Oponenti práce: Khendriche Trhlínová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of my dissertation is the information process in reference to euroregionalism and the origin of euroregions in the area of EU and especially Czech republic. I will focus on the fundamental causes of the european cross-border cooperation and the historical roots of first euroregion's origin -- the theoretical and practical resources of the euroregion's inception and operation. I will examine the legislative and institutional assurance of euroregions -- documents (for instance the implication of the Madrid agreement) and principles that result from the european and national legislation, on which the foundation of the euroregions functions. The euroregion legislation specifications in the countries of central and eastern Europe and especially Czech republic will also be mentioned. In the next section of my dissertation I will focus on the euroregion's definition, which occur in Czech republic -- the origin's causes and the historical roots, the financial framework (the inner sources of cross-border cooperation's financing, European funds and enterprises etc.). The objective of the practical part of the dissertation will be the evaluation of the executed cross-border cooperation benefits for the development of the peripheral area.
Klíčová slova: Peripheral region; Euroregion; Cross-border cooperation; Czech republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 7. 2008
Datum podání práce: 10. 12. 2008
Datum obhajoby: 26. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: