The analysis of accredited projects of the operating programme Prague Competitiveness (focused on the priority axis 2 The Environment)

Thesis title: Analýza dopadů realizovaných projektů z operačního programu Praha Konkurenceschopnost (se zaměřením na prioritní osu č. 2)
Author: Bubleová, Anna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Wokoun, René
Opponents: Šumpela, Vít
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá analýzou realizovaných projektů v operačním programu Praha Konkurenceschopnost, který čerpá dotace ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2007 až 2013. Cílem práce je zjistit alokaci schválených finančních prostředků pro jednotlivé výzvy a oblasti podpory s ohledem na částku přidělené dotace, místa realizace projektů a jejich zaměření. Práce využívá metodu kvantitativní a kvalitativní analýzy. V teoretické části je zpracována finanční a kvantitativní analýza jednotlivých priorit Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Praktická část obsahuje finanční, kvantitativní a kvalitativní analýzu realizovaných projektů z vybrané prioritní osy 2 Životní prostředí. Na závěr jsou hodnoceny dopady realizovaných projektů na rozvoj sledovaného regionu hl. m. Prahy.
Keywords: Realizované projekty; Životní prostředí; Oblast podpory; Prioritní osa; Operační program Praha Konkurenceschopnost
Thesis title: The analysis of accredited projects of the operating programme Prague Competitiveness (focused on the priority axis 2 The Environment)
Author: Bubleová, Anna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Wokoun, René
Opponents: Šumpela, Vít
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the projects realized in the operating programme Prague -- Competitiveness which gains subsidy from the EU structural funds in the program period from 2007 to 2013. The aim of this thesis is to ascertain the allocation of the approved financial sources for individual proclamations and areas of support regarding the amount of allocated subsidy, the places of realization of the projects and their orientation. The work uses the methods of both quantitative and qualitative analysis. In the theoretical part, there are compiled the financial and quantitative analysis of individual priorities of the operating programme Prague Competitiveness. The practical part includes the financial, quantitative and qualitative analysis of realized projects from the chosen priority axis 2 The Environment. At the end there are evaluated the impacts of the realized projects on the development of the monitored region, the capital city Prague.
Keywords: Realized projects; Environment; Support area; Priority axis; Operating programme Prague Competitiveness

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 10. 2010
Date of submission: 15. 12. 2010
Date of defense: 24. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/27764/podrobnosti

Files for download

    Last update: