Analýza dopadů realizovaných projektů z operačního programu Praha Konkurenceschopnost (se zaměřením na prioritní osu č. 2)

Název práce: Analýza dopadů realizovaných projektů z operačního programu Praha Konkurenceschopnost (se zaměřením na prioritní osu č. 2)
Autor(ka) práce: Bubleová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Šumpela, Vít
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou realizovaných projektů v operačním programu Praha Konkurenceschopnost, který čerpá dotace ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2007 až 2013. Cílem práce je zjistit alokaci schválených finančních prostředků pro jednotlivé výzvy a oblasti podpory s ohledem na částku přidělené dotace, místa realizace projektů a jejich zaměření. Práce využívá metodu kvantitativní a kvalitativní analýzy. V teoretické části je zpracována finanční a kvantitativní analýza jednotlivých priorit Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Praktická část obsahuje finanční, kvantitativní a kvalitativní analýzu realizovaných projektů z vybrané prioritní osy 2 Životní prostředí. Na závěr jsou hodnoceny dopady realizovaných projektů na rozvoj sledovaného regionu hl. m. Prahy.
Klíčová slova: Realizované projekty; Životní prostředí; Oblast podpory; Prioritní osa; Operační program Praha Konkurenceschopnost
Název práce: The analysis of accredited projects of the operating programme Prague Competitiveness (focused on the priority axis 2 The Environment)
Autor(ka) práce: Bubleová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Šumpela, Vít
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the analysis of the projects realized in the operating programme Prague -- Competitiveness which gains subsidy from the EU structural funds in the program period from 2007 to 2013. The aim of this thesis is to ascertain the allocation of the approved financial sources for individual proclamations and areas of support regarding the amount of allocated subsidy, the places of realization of the projects and their orientation. The work uses the methods of both quantitative and qualitative analysis. In the theoretical part, there are compiled the financial and quantitative analysis of individual priorities of the operating programme Prague Competitiveness. The practical part includes the financial, quantitative and qualitative analysis of realized projects from the chosen priority axis 2 The Environment. At the end there are evaluated the impacts of the realized projects on the development of the monitored region, the capital city Prague.
Klíčová slova: Realized projects; Environment; Support area; Priority axis; Operating programme Prague Competitiveness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 24. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27764/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: