Analysis of flat owners associations management in the case of Flat owners associations Mirotická 952/3

Thesis title: Analýza hospodaření společenství vlastníků jednotek v konkrétních podmínkách Společenství Mirotická 952/3
Author: Poutník, Lukáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Takáčová, Hana
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit hospodaření společenství vlastníků jednotek a poukázat na specifika v účtování dané účetní jednotky. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou neziskové organizace i neziskového sektoru. V širších souvislostech je též rozebrána legislativa a účetní předpisy související se společenstvím vlastníků jednotek. Praktická část je zaměřena na analýzu účetních a daňových aspektů v konkrétních podmínkách Společenství Mirotická 952/3.
Keywords: stanovy společenství; rejstřík společenství vlastníků jednotek; správa bytového domu; neziskový sektor; účtování služeb spojených s užíváním bytu; účtování příspěvku na úhradu správy domu; výbor společenství; shromáždění vlastníků jednotek; prohlášení vlastníka budovy; nezisková organizace; společenství vlastníků jednotek; fond oprav
Thesis title: Analysis of flat owners associations management in the case of Flat owners associations Mirotická 952/3
Author: Poutník, Lukáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Takáčová, Hana
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to explain of the flat owners associations management and point out the particularities in accounting given unit. The theoretical part is concerned with a general description of non-profit organization and of non-profit sector. In broader context the legislation and accounting regulations related to flat owners associations are discussed as well. The practical part is focused on an analysis of accounting and tax aspects in particular conditions of Flat owners associations Mirotická 952/3.
Keywords: billing for services associated with the use of flat; accounting for contributions to cover administration building; administration of apartment building; non-profit organization; non-profit sector; renewal fund; statement of the building owner; flat owners associations; register of flat owners associations; flat owners associations committee; general meeting of flat owners; articles of flat owners associations

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 6. 2010
Date of submission: 15. 1. 2011
Date of defense: 21. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/27053/podrobnosti

Files for download

    Last update: