Analýza hospodaření společenství vlastníků jednotek v konkrétních podmínkách Společenství Mirotická 952/3

Název práce: Analýza hospodaření společenství vlastníků jednotek v konkrétních podmínkách Společenství Mirotická 952/3
Autor(ka) práce: Poutník, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit hospodaření společenství vlastníků jednotek a poukázat na specifika v účtování dané účetní jednotky. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou neziskové organizace i neziskového sektoru. V širších souvislostech je též rozebrána legislativa a účetní předpisy související se společenstvím vlastníků jednotek. Praktická část je zaměřena na analýzu účetních a daňových aspektů v konkrétních podmínkách Společenství Mirotická 952/3.
Klíčová slova: stanovy společenství; rejstřík společenství vlastníků jednotek; správa bytového domu; neziskový sektor; účtování služeb spojených s užíváním bytu; účtování příspěvku na úhradu správy domu; výbor společenství; shromáždění vlastníků jednotek; prohlášení vlastníka budovy; nezisková organizace; společenství vlastníků jednotek; fond oprav
Název práce: Analysis of flat owners associations management in the case of Flat owners associations Mirotická 952/3
Autor(ka) práce: Poutník, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to explain of the flat owners associations management and point out the particularities in accounting given unit. The theoretical part is concerned with a general description of non-profit organization and of non-profit sector. In broader context the legislation and accounting regulations related to flat owners associations are discussed as well. The practical part is focused on an analysis of accounting and tax aspects in particular conditions of Flat owners associations Mirotická 952/3.
Klíčová slova: billing for services associated with the use of flat; accounting for contributions to cover administration building; administration of apartment building; non-profit organization; non-profit sector; renewal fund; statement of the building owner; flat owners associations; register of flat owners associations; flat owners associations committee; general meeting of flat owners; articles of flat owners associations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2010
Datum podání práce: 15. 1. 2011
Datum obhajoby: 21. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27053/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: