The economy of the Federal Republic of Germany: its development, position and influence on the European economy

Thesis title: Hospodářství Spolkové republiky Německo: jeho vývoj, postavení a vliv na evropskou ekonomiku
Author: Marek, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Neumann, Pavel
Opponents: Pluskalová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je provést analýzu německého hospodářství: jeho formování, koncepce a vývoje. Na základě této analýzy práce objasňuje příčiny úspěšnosti hospodářství, která podmiňuje vydobyté postavení SRN mezi ostatními evropskými státy a její vliv na evropskou ekonomiku. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na historicko-ekonomický vývoj Německa v druhé polovině dvacátého století. Druhá kapitola se zabývá současnou hospodářskou situací SRN: procesem sjednocení Německa, situací před ekonomickou krizí a dopadům krize a analyzuje efektivitu vládních protikrizových opatření. Třetí kapitola představuje roli Německa v Evropské unii a jejích institucích a rovněž mapuje zahraničně-obchodní vztahy SRN s ostatními evropskými státy.
Keywords: konjunkturální opatření; EU; sociálně tržní hospodářství; SRN
Thesis title: The economy of the Federal Republic of Germany: its development, position and influence on the European economy
Author: Marek, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Neumann, Pavel
Opponents: Pluskalová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of the thesis is to analyse the German economy: its forming, conception and development. Based on the analysis the thesis explains causes of economic success, which implicates the position of Germany among other European states and its influence on the European economy. The thesis is divided into three chapters. The first chapter concentrates on historical and economic development in the second half of the twentieth century. The second chapter deals with current economic situation: the process of unification of Germany, the situation before the economic crisis and the impacts of the crisis. It analyses the effectiveness of measures against the crisis as well. The third chapter characterizes the role of Germany in the European union and its institutions and it also describes foreign trade relations between Germany and other European countries.
Keywords: cyclical measures; EU; social market economy; Germany

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 6. 2010
Date of submission: 15. 12. 2010
Date of defense: 10. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/26962/podrobnosti

Files for download

    Last update: