Hospodářství Spolkové republiky Německo: jeho vývoj, postavení a vliv na evropskou ekonomiku

Název práce: Hospodářství Spolkové republiky Německo: jeho vývoj, postavení a vliv na evropskou ekonomiku
Autor(ka) práce: Marek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: Pluskalová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je provést analýzu německého hospodářství: jeho formování, koncepce a vývoje. Na základě této analýzy práce objasňuje příčiny úspěšnosti hospodářství, která podmiňuje vydobyté postavení SRN mezi ostatními evropskými státy a její vliv na evropskou ekonomiku. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na historicko-ekonomický vývoj Německa v druhé polovině dvacátého století. Druhá kapitola se zabývá současnou hospodářskou situací SRN: procesem sjednocení Německa, situací před ekonomickou krizí a dopadům krize a analyzuje efektivitu vládních protikrizových opatření. Třetí kapitola představuje roli Německa v Evropské unii a jejích institucích a rovněž mapuje zahraničně-obchodní vztahy SRN s ostatními evropskými státy.
Klíčová slova: konjunkturální opatření; EU; sociálně tržní hospodářství; SRN
Název práce: The economy of the Federal Republic of Germany: its development, position and influence on the European economy
Autor(ka) práce: Marek, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: Pluskalová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the thesis is to analyse the German economy: its forming, conception and development. Based on the analysis the thesis explains causes of economic success, which implicates the position of Germany among other European states and its influence on the European economy. The thesis is divided into three chapters. The first chapter concentrates on historical and economic development in the second half of the twentieth century. The second chapter deals with current economic situation: the process of unification of Germany, the situation before the economic crisis and the impacts of the crisis. It analyses the effectiveness of measures against the crisis as well. The third chapter characterizes the role of Germany in the European union and its institutions and it also describes foreign trade relations between Germany and other European countries.
Klíčová slova: cyclical measures; EU; social market economy; Germany

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 10. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26962/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: