Economic analysis of costs and revenues of smoking from the state's perspective

Thesis title: Ekonomická analýza nákladů a výnosů kouření z pohledu státu
Author: Petráček, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Písař, Pavel
Opponents: Koblovský, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá regulací spotřeby tabákových výrobků především za pomoci nejpoužívanějšího a zřejmě nejúčinnějšího cenového nástroje této regulace -- spotřební daně z tabáku. Po nastínění teoretických poznatků vztahujících se k dané problematice a jednotlivých druhů regulace se práce snaží vyčíslit na jedné straně společenské náklady na kuřáky a na druhé výnosy plynoucí právě ze spotřební daně z tabáku a dalších příjmů plynoucích do státní pokladny díky spotřebě tabáku v České republice. Následuje srovnání získaných údajů s obdobnými ukazateli z vybraných zemí (Německo a USA) a to nejen vzhledem k jejich absolutní výši ale i vzhledem k rozdílným příjmům občanů a rozdílným nákladům na zdravotní péči v jednotlivých zemích. Cílem práce je vytvořit podklady pro to, aby mohl každý posoudit opodstatněnost předkládaných odůvodnění pro zvyšování spotřební daně z tabáku v České republice.
Keywords: státní rozpočet; spotřeba; regulace; tabák
Thesis title: Economic analysis of costs and revenues of smoking from the state's perspective
Author: Petráček, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Písař, Pavel
Opponents: Koblovský, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor work deals with the regulation of tobacco products primarily with help of the most used, and probably the most effective price tool of this regulation - excise duty on tobacco. Following the outlined theoretical knowledge related to the issue and particular types of regulation, the work seeks to quantify the social costs of smoking on one hand and income resulting from the excise duty on tobacco and other revenue incoming to the state treasury due to the tobacco consumption in the Czech Republic on the other one. After that a comparison of the data with similar characteristics of the selected countries (Germany and the USA) follows - not only in reference to their absolute level but also due to differences of incomes and different costs of health care in particular countries. The aim of the project is to create a background which enables everyone to assess a justification of submitted foundations for the increase in excise duty on tobacco in the Czech Republic
Keywords: tobacco; state budget; consumption; regulation

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Institutional Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 10. 2009
Date of submission: 17. 1. 2010
Date of defense: 16. 9. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/22239/podrobnosti

Files for download

    Last update: