Ekonomická analýza nákladů a výnosů kouření z pohledu státu

Název práce: Ekonomická analýza nákladů a výnosů kouření z pohledu státu
Autor(ka) práce: Petráček, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Písař, Pavel
Oponenti práce: Koblovský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá regulací spotřeby tabákových výrobků především za pomoci nejpoužívanějšího a zřejmě nejúčinnějšího cenového nástroje této regulace -- spotřební daně z tabáku. Po nastínění teoretických poznatků vztahujících se k dané problematice a jednotlivých druhů regulace se práce snaží vyčíslit na jedné straně společenské náklady na kuřáky a na druhé výnosy plynoucí právě ze spotřební daně z tabáku a dalších příjmů plynoucích do státní pokladny díky spotřebě tabáku v České republice. Následuje srovnání získaných údajů s obdobnými ukazateli z vybraných zemí (Německo a USA) a to nejen vzhledem k jejich absolutní výši ale i vzhledem k rozdílným příjmům občanů a rozdílným nákladům na zdravotní péči v jednotlivých zemích. Cílem práce je vytvořit podklady pro to, aby mohl každý posoudit opodstatněnost předkládaných odůvodnění pro zvyšování spotřební daně z tabáku v České republice.
Klíčová slova: státní rozpočet; spotřeba; regulace; tabák
Název práce: Economic analysis of costs and revenues of smoking from the state's perspective
Autor(ka) práce: Petráček, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Písař, Pavel
Oponenti práce: Koblovský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor work deals with the regulation of tobacco products primarily with help of the most used, and probably the most effective price tool of this regulation - excise duty on tobacco. Following the outlined theoretical knowledge related to the issue and particular types of regulation, the work seeks to quantify the social costs of smoking on one hand and income resulting from the excise duty on tobacco and other revenue incoming to the state treasury due to the tobacco consumption in the Czech Republic on the other one. After that a comparison of the data with similar characteristics of the selected countries (Germany and the USA) follows - not only in reference to their absolute level but also due to differences of incomes and different costs of health care in particular countries. The aim of the project is to create a background which enables everyone to assess a justification of submitted foundations for the increase in excise duty on tobacco in the Czech Republic
Klíčová slova: tobacco; state budget; consumption; regulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2009
Datum podání práce: 17. 1. 2010
Datum obhajoby: 16. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22239/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: