Evaluation of the municipality cooperation in the Czech Republic with using practical examples of the cooperation

Thesis title: Zhodnocení spolupráce obcí v ČR s využitím praktických příkladů spolupráce
Author: Burešová, Kamila
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Peková, Jitka
Opponents: Mareček , David
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na spolupráci obcí v ČR, na komplexní zmapování této problematiky a na zhodnocení možných forem spolupráce obcí. Práce se týká především malých obcí, které mohou navázáním spolupráce získat dodatečné finanční prostředky podněcující socioekonomický rozvoj regionu a dosáhnout úspor z rozsahu. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První a druhá kapitola tvoří teoretickou část práce. První kapitola stručně charakterizuje postavení a působnost obcí v ČR, vysvětluje historické souvislosti vysokého počtu obcí v ČR, popisuje aktuální velikostní strukturu českých obcí a poté přechází k hlavnímu tématu práce - spolupráci obcí v ČR. Druhá kapitola seznamuje se všemi možnými formami spolupráce obcí jak meziobecní, tak i s jinými subjekty v území. Třetí kapitola je praktickou částí práce, ve které je analyzována a zhodnocena činnost dvou odlišných forem spolupráce obcí. Konkrétně jsem si vybrala dobrovolný svazek obcí Region Zlínsko a Místní akční skupinu Ploština. Obě spolupracující uskupení se nachází v okrese Zlín a jejich členy jsou až na výjimky malé obce.
Keywords: formy spolupráce obcí ; malé obce; spolupráce obcí
Thesis title: Evaluation of the municipality cooperation in the Czech Republic with using practical examples of the cooperation
Author: Burešová, Kamila
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Peková, Jitka
Opponents: Mareček , David
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on cooperation among municipalities in the Czech Republic, on total description of this issue and on evaluation of the forms of the cooperation. The thesis relates especially to small municipalities which can acquire additional financial resources by establishing cooperation and therefore initiate socio-economic development of the region and economies of scale. Diploma thesis is divided into three parts. The first and the second part make up the theoretical part of this thesis. The first chapter characterizes the position and the competency of municipalities in the Czech Republic, clears up the historical context of high number of Czech municipalities, describes current municipal size-structure and then goes over to main theme of this thesis -- cooperation among municipalities in the Czech Republic. The second chapter introduces all possible forms of the cooperation, both inter-municipal and also between municipalities and other local subjects. The third chapter is the practical one and there are two different forms of cooperation analyzed and their activities evaluated. Concretely, I have chosen a voluntary group of municipalities named Region Zlínsko and Local action group named Místní akční skupina Ploština. Both of the cooperative groups are situated in the region of Zlín and their members are (with only some exceptions) small municipalities.
Keywords: forms of municipality cooperation; small municipalities; municipality cooperation

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 11. 2009
Date of submission: 5. 5. 2010
Date of defense: 14. 9. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/22897/podrobnosti

Files for download

    Last update: