Zhodnocení spolupráce obcí v ČR s využitím praktických příkladů spolupráce

Název práce: Zhodnocení spolupráce obcí v ČR s využitím praktických příkladů spolupráce
Autor(ka) práce: Burešová, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Mareček , David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na spolupráci obcí v ČR, na komplexní zmapování této problematiky a na zhodnocení možných forem spolupráce obcí. Práce se týká především malých obcí, které mohou navázáním spolupráce získat dodatečné finanční prostředky podněcující socioekonomický rozvoj regionu a dosáhnout úspor z rozsahu. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První a druhá kapitola tvoří teoretickou část práce. První kapitola stručně charakterizuje postavení a působnost obcí v ČR, vysvětluje historické souvislosti vysokého počtu obcí v ČR, popisuje aktuální velikostní strukturu českých obcí a poté přechází k hlavnímu tématu práce - spolupráci obcí v ČR. Druhá kapitola seznamuje se všemi možnými formami spolupráce obcí jak meziobecní, tak i s jinými subjekty v území. Třetí kapitola je praktickou částí práce, ve které je analyzována a zhodnocena činnost dvou odlišných forem spolupráce obcí. Konkrétně jsem si vybrala dobrovolný svazek obcí Region Zlínsko a Místní akční skupinu Ploština. Obě spolupracující uskupení se nachází v okrese Zlín a jejich členy jsou až na výjimky malé obce.
Klíčová slova: formy spolupráce obcí ; malé obce; spolupráce obcí
Název práce: Evaluation of the municipality cooperation in the Czech Republic with using practical examples of the cooperation
Autor(ka) práce: Burešová, Kamila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Mareček , David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on cooperation among municipalities in the Czech Republic, on total description of this issue and on evaluation of the forms of the cooperation. The thesis relates especially to small municipalities which can acquire additional financial resources by establishing cooperation and therefore initiate socio-economic development of the region and economies of scale. Diploma thesis is divided into three parts. The first and the second part make up the theoretical part of this thesis. The first chapter characterizes the position and the competency of municipalities in the Czech Republic, clears up the historical context of high number of Czech municipalities, describes current municipal size-structure and then goes over to main theme of this thesis -- cooperation among municipalities in the Czech Republic. The second chapter introduces all possible forms of the cooperation, both inter-municipal and also between municipalities and other local subjects. The third chapter is the practical one and there are two different forms of cooperation analyzed and their activities evaluated. Concretely, I have chosen a voluntary group of municipalities named Region Zlínsko and Local action group named Místní akční skupina Ploština. Both of the cooperative groups are situated in the region of Zlín and their members are (with only some exceptions) small municipalities.
Klíčová slova: forms of municipality cooperation; small municipalities; municipality cooperation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2009
Datum podání práce: 5. 5. 2010
Datum obhajoby: 14. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22897/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: