Analysis of the employment of persons with disabilities in sheltered workshops in Czech republic

Thesis title: Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněných dílnách v ČR
Author: Muchnová, Julie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Běláčková, Vendula
Opponents: Chalupníček, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce analyzuje zaměstnávání zdravotně postižených v chráněných dílnách v České republice. Definuje osoby se zdravotním postižením a popisuje možnost jejich integrace na chráněném trhu práce pomocí chráněných dílen. Práce porovnává současný princip solidarity v rámci sociální a hospodářské politiky s ekonomickou teorií diskriminace aplikovanou na zdravotně postižené osoby. Vysvětluje funkci chráněných pracovních dílen a srovnává jejich pozitiva a negativa. V praktické části práce je nastíněna cost-benefit analýza používaná pro hodnocení efektivnosti chráněných pracovních dílen, srovnávající náklady a výnosy plynoucí ze zaměstnanosti a nezaměstnanosti zdravotně postižených osob. Konečná kalkulace dokazuje, že z každé investované koruny stát ušetří v intervalu od 3,5 do 5,7 korun a tedy, že aktivní politika zaměstnanosti státu v rámci dotací chráněných pracovních dílen a chráněných pracovních míst je efektivní.
Keywords: efektivita; chráněný trh práce; chráněná pracovní dílna; osoba zdravotně postižená
Thesis title: Analysis of the employment of persons with disabilities in sheltered workshops in Czech republic
Author: Muchnová, Julie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Běláčková, Vendula
Opponents: Chalupníček, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
The object of this undergraduate thesis is to analyze the employment of disabled people in sheltered workshops in the Czech Republic. This paper defines persons with disabilities, and describes the possibility of their integration into the protected labor market through sheltered workshops. The thesis compares the current principle of solidarity in the framework of the social and economic policy with the economic theory of discrimination which is applied to people with disabilities. It explains the function of protected workshops and compares their positive and negative elements. The practical section of the thesis outlined the cost-benefit analysis used for effectiveness evaluation of protected workshops comparing costs and benefits arising from the employment and unemployment of disabled people. The final calculation demonstrates that the state saves in the interval from 3.5 to 5.7 crowns from each invested crown. This implies that the active policy of employment which finances sheltered workshops and sheltered employment is effective.
Keywords: effectiveness; protected labor market; sheltered workshop; disabled person

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Institutional Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 3. 2011
Date of submission: 14. 6. 2011
Date of defense: 29. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/31230/podrobnosti

Files for download

    Last update: