Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněných dílnách v ČR

Název práce: Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněných dílnách v ČR
Autor(ka) práce: Muchnová, Julie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Běláčková, Vendula
Oponenti práce: Chalupníček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje zaměstnávání zdravotně postižených v chráněných dílnách v České republice. Definuje osoby se zdravotním postižením a popisuje možnost jejich integrace na chráněném trhu práce pomocí chráněných dílen. Práce porovnává současný princip solidarity v rámci sociální a hospodářské politiky s ekonomickou teorií diskriminace aplikovanou na zdravotně postižené osoby. Vysvětluje funkci chráněných pracovních dílen a srovnává jejich pozitiva a negativa. V praktické části práce je nastíněna cost-benefit analýza používaná pro hodnocení efektivnosti chráněných pracovních dílen, srovnávající náklady a výnosy plynoucí ze zaměstnanosti a nezaměstnanosti zdravotně postižených osob. Konečná kalkulace dokazuje, že z každé investované koruny stát ušetří v intervalu od 3,5 do 5,7 korun a tedy, že aktivní politika zaměstnanosti státu v rámci dotací chráněných pracovních dílen a chráněných pracovních míst je efektivní.
Klíčová slova: efektivita; chráněný trh práce; chráněná pracovní dílna; osoba zdravotně postižená
Název práce: Analysis of the employment of persons with disabilities in sheltered workshops in Czech republic
Autor(ka) práce: Muchnová, Julie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Běláčková, Vendula
Oponenti práce: Chalupníček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The object of this undergraduate thesis is to analyze the employment of disabled people in sheltered workshops in the Czech Republic. This paper defines persons with disabilities, and describes the possibility of their integration into the protected labor market through sheltered workshops. The thesis compares the current principle of solidarity in the framework of the social and economic policy with the economic theory of discrimination which is applied to people with disabilities. It explains the function of protected workshops and compares their positive and negative elements. The practical section of the thesis outlined the cost-benefit analysis used for effectiveness evaluation of protected workshops comparing costs and benefits arising from the employment and unemployment of disabled people. The final calculation demonstrates that the state saves in the interval from 3.5 to 5.7 crowns from each invested crown. This implies that the active policy of employment which finances sheltered workshops and sheltered employment is effective.
Klíčová slova: effectiveness; protected labor market; sheltered workshop; disabled person

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2011
Datum podání práce: 14. 6. 2011
Datum obhajoby: 29. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31230/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: