How marketing activities influence children's eating habits

Thesis title: Ako marketingové aktivity ovplyvňujú stravovacie návyky u detí
Author: Lipková, Jela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Ryšavá, Monika
Opponents: Štědroň, Bohumír
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto bakalárska práca si kladie za cieľ zistiť, aký vplyv na detí majú marketingové aktivity, a to hlavne reklama, pri tvorbe stravovacích návykov. Teoretická časť tejto práce sa zaoberá marketingovou komunikáciou a jednotlivými typmi komunikačných nástrojov. Ďalej sa zameriava na najznámejší komunikačný nástroj, a to reklamu, a jej vplyvom na detí. V teoretickej časti sa taktiež zapodieva spotrebiteľským chovaním a faktormi, ktoré na jednotlivých spotrebiteľov pôsobia pri ich nákupnom chovaní, kde sa táto časť sústredí na detí ako spotrebiteľov a zákazníkov. Posledná časť sa zaoberá stravovacími návykmi detí a faktormi, ktoré pôsobia pri ich tvorbe. Praktická časť obsahuje vlastný výskum, kde na základe dotazníkového prieskumu boli od detí základnej školy získané a vyhodnotené informácie a nakoniec aj vyvodené závery.
Keywords: stravovacie navyky; deti; reklama
Thesis title: Jak marketingové aktivity ovlivňují stravovací návyky u dětí
Author: Lipková, Jela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Ryšavá, Monika
Opponents: Štědroň, Bohumír
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jaký vliv na děti mají marketingové aktivity, a to hlavně reklama, při tvorbě stravovacích návyků. Teoretická část této práce se zabývá marketingovou komunikací a jednotlivými typy komunikačních nástrojů. Dále se zaměřuje na nejznámější komunikační nástroj, a to reklamu, a její vlivem na děti. V teoretické části se také zabývá spotřebitelským chováním a faktory, které na jednotlivé spotřebitele působí při jejich nákupním chování, kde se tato část soustředí na děti jako spotřebitelé a zákazníci. Poslední část se zabývá stravovacími návyky dětí a faktory, které působí při jejich tvorbě. Praktická část obsahuje vlastní výzkum, kde na základě dotazníkového průzkumu byly od dětí základní školy získané a vyhodnocené informace a nakonec i vyvozené závěry.
Keywords: stravovací návyky; děti; reklama
Thesis title: How marketing activities influence children's eating habits
Author: Lipková, Jela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Ryšavá, Monika
Opponents: Štědroň, Bohumír
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This bachelor thesis aims to determine what is the impact of marketing activities on children, especially advertising, by creating the eating habits. The theoretical part deals with marketing communications and particular types of marketing communication tools. Further it focuses on the most famous communication tool, advertising and its effect on the children. In the theoretical part also deals with consumer behavior and factors that affect the individual consumers in the buying behavior, where this section will focus on children as consumers and customers. The last part deals with the eating habits of children and factors that affect their creation. The practical part contains own research, where by results of the survey were from primary school children received and evaluated information and finally arrived at the conclusion.
Keywords: children; advertising; eating habits

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 2. 2011
Date of submission: 30. 6. 2011
Date of defense: 30. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30459/podrobnosti

Files for download

    Last update: