Jak marketingové aktivity ovlivňují stravovací návyky u dětí

Název práce: Ako marketingové aktivity ovplyvňujú stravovacie návyky u detí
Autor(ka) práce: Lipková, Jela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ryšavá, Monika
Oponenti práce: Štědroň, Bohumír
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca si kladie za cieľ zistiť, aký vplyv na detí majú marketingové aktivity, a to hlavne reklama, pri tvorbe stravovacích návykov. Teoretická časť tejto práce sa zaoberá marketingovou komunikáciou a jednotlivými typmi komunikačných nástrojov. Ďalej sa zameriava na najznámejší komunikačný nástroj, a to reklamu, a jej vplyvom na detí. V teoretickej časti sa taktiež zapodieva spotrebiteľským chovaním a faktormi, ktoré na jednotlivých spotrebiteľov pôsobia pri ich nákupnom chovaní, kde sa táto časť sústredí na detí ako spotrebiteľov a zákazníkov. Posledná časť sa zaoberá stravovacími návykmi detí a faktormi, ktoré pôsobia pri ich tvorbe. Praktická časť obsahuje vlastný výskum, kde na základe dotazníkového prieskumu boli od detí základnej školy získané a vyhodnotené informácie a nakoniec aj vyvodené závery.
Klíčová slova: stravovacie navyky; deti; reklama
Název práce: Jak marketingové aktivity ovlivňují stravovací návyky u dětí
Autor(ka) práce: Lipková, Jela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ryšavá, Monika
Oponenti práce: Štědroň, Bohumír
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jaký vliv na děti mají marketingové aktivity, a to hlavně reklama, při tvorbě stravovacích návyků. Teoretická část této práce se zabývá marketingovou komunikací a jednotlivými typy komunikačních nástrojů. Dále se zaměřuje na nejznámější komunikační nástroj, a to reklamu, a její vlivem na děti. V teoretické části se také zabývá spotřebitelským chováním a faktory, které na jednotlivé spotřebitele působí při jejich nákupním chování, kde se tato část soustředí na děti jako spotřebitelé a zákazníci. Poslední část se zabývá stravovacími návyky dětí a faktory, které působí při jejich tvorbě. Praktická část obsahuje vlastní výzkum, kde na základě dotazníkového průzkumu byly od dětí základní školy získané a vyhodnocené informace a nakonec i vyvozené závěry.
Klíčová slova: stravovací návyky; děti; reklama
Název práce: How marketing activities influence children's eating habits
Autor(ka) práce: Lipková, Jela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ryšavá, Monika
Oponenti práce: Štědroň, Bohumír
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to determine what is the impact of marketing activities on children, especially advertising, by creating the eating habits. The theoretical part deals with marketing communications and particular types of marketing communication tools. Further it focuses on the most famous communication tool, advertising and its effect on the children. In the theoretical part also deals with consumer behavior and factors that affect the individual consumers in the buying behavior, where this section will focus on children as consumers and customers. The last part deals with the eating habits of children and factors that affect their creation. The practical part contains own research, where by results of the survey were from primary school children received and evaluated information and finally arrived at the conclusion.
Klíčová slova: children; advertising; eating habits

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 30. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30459/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: