The economic reforms in Czechoslovakia and GDR during the sixties of 20th century

Thesis title: Reforma československého hospodářství konce 60. let 20. století
Author: Jeřábek, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Jakubec, Ivan
Opponents: Skřivan, Aleš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem této práce jsou hospodářské reformy v Československu a NDR v 60. letech 20. století. V první části se zaměřuji na vývoj hospodářství v Československu. Po závažných problémech s plánováním přišla potřeba provést zásadní reformy systému. Vyloženy jsou zde základní reformní kroky a zároveň postoje politického vedení k jejich zavádění. Pozornost věnuji také konečné fázi reformního procesu v roce 1968 a jejímu ukončení vojenskou intervencí v srpnu 1968. V následující části práce jsou vyloženy složité poměry v poválečném Východním Německu, kde v 50. letech došlo k podobnému vývoji v hospodářství jako v Československu. Snaha o vyrovnání se Západnímu Německu a nespokojenost obyvatelstva s režimem dohnala vedoucí představitele NDR k pokusu zreformovat systém vedení hospodářství. I přes dobré výsledky, které sebou nový systém přinášel, nedošlo k jeho udržení a dalšímu prohloubení. Cílem práce je zodpovědět důvody, proč reformy v obou zemích nakonec neuspěly.
Keywords: Hospodářská reforma; NDR; Československo
Thesis title: The economic reforms in Czechoslovakia and GDR during the sixties of 20th century
Author: Jeřábek, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Jakubec, Ivan
Opponents: Skřivan, Aleš
Thesis language: Česky
Abstract:
The theme of this thesis is economic reforms in Czechoslovakia and German Democratic Republic (GDR) during the sixties of 20th century. In the first part I focus on the progress of economy in Czechoslovakia. After major problems with planning came the need to implement fundamental reforms of the system. The primary reform steps and also the attitudes of the political leading to implement the steps are interpreted here. I focus on the final phase of reforming process in 1968 and its termination by military intervention in August of 1968 as well. In the following part the complicated relations in post-war East Germany, where the similar economic development to Czechoslovakia took place in the fifties, are interpreted. The pursuit of equalization with West Germany and the regime dissatisfaction of the population compelled the main representatives of GDR to reform the system of leading economics. Despite good results, which the new system brought, it was not able to keep and deepen the system. The aim of the thesis is to answer reasons why the reforms in both countries did not succeed.
Keywords: economic reform; GDR; Czechoslovakia

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2010
Date of submission: 10. 1. 2011
Date of defense: 29. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/27710/podrobnosti

Files for download

    Last update: