Reforma československého hospodářství konce 60. let 20. století

Název práce: Reforma československého hospodářství konce 60. let 20. století
Autor(ka) práce: Jeřábek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Oponenti práce: Skřivan, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce jsou hospodářské reformy v Československu a NDR v 60. letech 20. století. V první části se zaměřuji na vývoj hospodářství v Československu. Po závažných problémech s plánováním přišla potřeba provést zásadní reformy systému. Vyloženy jsou zde základní reformní kroky a zároveň postoje politického vedení k jejich zavádění. Pozornost věnuji také konečné fázi reformního procesu v roce 1968 a jejímu ukončení vojenskou intervencí v srpnu 1968. V následující části práce jsou vyloženy složité poměry v poválečném Východním Německu, kde v 50. letech došlo k podobnému vývoji v hospodářství jako v Československu. Snaha o vyrovnání se Západnímu Německu a nespokojenost obyvatelstva s režimem dohnala vedoucí představitele NDR k pokusu zreformovat systém vedení hospodářství. I přes dobré výsledky, které sebou nový systém přinášel, nedošlo k jeho udržení a dalšímu prohloubení. Cílem práce je zodpovědět důvody, proč reformy v obou zemích nakonec neuspěly.
Klíčová slova: Hospodářská reforma; NDR; Československo
Název práce: The economic reforms in Czechoslovakia and GDR during the sixties of 20th century
Autor(ka) práce: Jeřábek, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Oponenti práce: Skřivan, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this thesis is economic reforms in Czechoslovakia and German Democratic Republic (GDR) during the sixties of 20th century. In the first part I focus on the progress of economy in Czechoslovakia. After major problems with planning came the need to implement fundamental reforms of the system. The primary reform steps and also the attitudes of the political leading to implement the steps are interpreted here. I focus on the final phase of reforming process in 1968 and its termination by military intervention in August of 1968 as well. In the following part the complicated relations in post-war East Germany, where the similar economic development to Czechoslovakia took place in the fifties, are interpreted. The pursuit of equalization with West Germany and the regime dissatisfaction of the population compelled the main representatives of GDR to reform the system of leading economics. Despite good results, which the new system brought, it was not able to keep and deepen the system. The aim of the thesis is to answer reasons why the reforms in both countries did not succeed.
Klíčová slova: economic reform; GDR; Czechoslovakia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2010
Datum podání práce: 10. 1. 2011
Datum obhajoby: 29. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27710/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: