Deregulation of rent and process of determining locally customary rent

Thesis title: Deregulace nájemného a proces stanovení místně obvyklého nájemného
Author: Kolman, Ondřej
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Ševčík, Miroslav
Opponents: Zeman, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je hodnocení regulace a způsobu deregulace nájemného v ČR. V první části práce je popsána podstata regulace a přístupy zájmových skupin a politických stran k deregulaci nájemného. Ve společnosti panuje mnoho mýtů o regulaci nájemného, které jsou v práci vyvráceny. Postup regulace nájemného na území ČR, právní rámec regulace a dopady regulace samotné jsou rozebrány v další části práce, následně pak dopady a možné způsoby řešení problémů spojených s deregulací. Způsoby deregulace nájemného ve vybraných zahraničních státech jsou porovnány se způsobem deregulace v ČR. V praktické části práce je analyzován vývoj příjmů a výdajů majitele konkrétní nemovitosti v průběhu regulovaných let a vymodelován příklad spravedlivého nájemného vypracovaný s ohledem na náklady nájemce i pronajímatele.
Keywords: regulace; místně obvyklé nájemné; deregulace nájemného; regulace nájemného
Thesis title: Deregulation of rent and process of determining locally customary rent
Author: Kolman, Ondřej
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Ševčík, Miroslav
Opponents: Zeman, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
The purpose of the thesis is to evaluate the regulation and manner of deregulation in the Czech Republic. The first part describes regulation in general and interest groups approach to the deregulation of rents. In society there are many myths about rent control that are overturned at work. The rent control in the Czech Republic, the legal framework of regulation and regulation impacts are discussed in next part of the work. Then are described the impacts and possible ways of solving problems associated with deregulation. Ways of rent deregulation in selected foreign countries are compared with the way deregulation in the Czech Republic. In the practical part are analysed revenues and expenditures of owner of real estate property during the regulated years and modelled an example of fair rents made with regard to the cost of tenant and lessor.
Keywords: regulation; locally customary rent; rent deregulation; rent regulation

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 2. 2011
Date of submission: 13. 5. 2011
Date of defense: 4. 10. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30151/podrobnosti

Files for download

    Last update: