Deregulace nájemného a proces stanovení místně obvyklého nájemného

Název práce: Deregulace nájemného a proces stanovení místně obvyklého nájemného
Autor(ka) práce: Kolman, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je hodnocení regulace a způsobu deregulace nájemného v ČR. V první části práce je popsána podstata regulace a přístupy zájmových skupin a politických stran k deregulaci nájemného. Ve společnosti panuje mnoho mýtů o regulaci nájemného, které jsou v práci vyvráceny. Postup regulace nájemného na území ČR, právní rámec regulace a dopady regulace samotné jsou rozebrány v další části práce, následně pak dopady a možné způsoby řešení problémů spojených s deregulací. Způsoby deregulace nájemného ve vybraných zahraničních státech jsou porovnány se způsobem deregulace v ČR. V praktické části práce je analyzován vývoj příjmů a výdajů majitele konkrétní nemovitosti v průběhu regulovaných let a vymodelován příklad spravedlivého nájemného vypracovaný s ohledem na náklady nájemce i pronajímatele.
Klíčová slova: regulace; místně obvyklé nájemné; deregulace nájemného; regulace nájemného
Název práce: Deregulation of rent and process of determining locally customary rent
Autor(ka) práce: Kolman, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to evaluate the regulation and manner of deregulation in the Czech Republic. The first part describes regulation in general and interest groups approach to the deregulation of rents. In society there are many myths about rent control that are overturned at work. The rent control in the Czech Republic, the legal framework of regulation and regulation impacts are discussed in next part of the work. Then are described the impacts and possible ways of solving problems associated with deregulation. Ways of rent deregulation in selected foreign countries are compared with the way deregulation in the Czech Republic. In the practical part are analysed revenues and expenditures of owner of real estate property during the regulated years and modelled an example of fair rents made with regard to the cost of tenant and lessor.
Klíčová slova: regulation; locally customary rent; rent deregulation; rent regulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2011
Datum podání práce: 13. 5. 2011
Datum obhajoby: 4. 10. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30151/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: