The Use of Activity Based Costing in Cost Control

Thesis title: Využití kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám (Activity Based Costing) v podnikovém řízení
Author: Sabo, Ladislav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Bohumil
Opponents: Staněk, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na alternativní přístup k alokaci režijních nákladů, který vznikl v druhé polovině 90. let. Activity Based Costing (ABC) je způsob řízení nákladů založený na pohledu na náklady přes aktivity, které jsou v organizaci prováděny. Jejich následné nákladové ocenění je prováděno na základě rozřazení režií do více skupin režijních nákladů s diferenciovanými vztahovými veličinami, které nemusí být závislé na objemu. Práce je kromě teoretického rozboru problematiky doplněna o průzkum rozšířenosti ABC v České republice a především analýzu již vytvořeného strategického ABC modelu, na kterém je zkoumán především stupeň dodržení teoretických přístupů při praktickém vytváření ABC modelu.
Keywords: Aktivity; Režijní náklady; Kalkulace; Řízení nákladů; Activity Based Costing
Thesis title: The Use of Activity Based Costing in Cost Control
Author: Sabo, Ladislav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Bohumil
Opponents: Staněk, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is oriented to an alternative approach of allocation of overhead costs which arose in the second half of the nineties of the twentieth century. Activity Based Costing (ABC) is a way of cost control based on looking at costs through activities that are performed in the organization. The following determining of their costs is done based on dividing them into various cost pools with differentiated cost drivers that do not have to be volume based. The thesis is apart from the theoretical study of the topic supplemented by a survey of prevalence of ABC in the Czech Republic and primarily by an analysis of an already created strategic ABC model which is used for studying a degree of compliance of theoretical foundations of the principle with actual methods used in creating the ABC model.
Keywords: Overhead Costs; Cost Control; Activity Based Costing; Activity; Costing

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2011
Date of submission: 30. 6. 2011
Date of defense: 18. 1. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30616/podrobnosti

Files for download

    Last update: