Využití kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám (Activity Based Costing) v podnikovém řízení

Název práce: Využití kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám (Activity Based Costing) v podnikovém řízení
Autor(ka) práce: Sabo, Ladislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Staněk, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na alternativní přístup k alokaci režijních nákladů, který vznikl v druhé polovině 90. let. Activity Based Costing (ABC) je způsob řízení nákladů založený na pohledu na náklady přes aktivity, které jsou v organizaci prováděny. Jejich následné nákladové ocenění je prováděno na základě rozřazení režií do více skupin režijních nákladů s diferenciovanými vztahovými veličinami, které nemusí být závislé na objemu. Práce je kromě teoretického rozboru problematiky doplněna o průzkum rozšířenosti ABC v České republice a především analýzu již vytvořeného strategického ABC modelu, na kterém je zkoumán především stupeň dodržení teoretických přístupů při praktickém vytváření ABC modelu.
Klíčová slova: Aktivity; Režijní náklady; Kalkulace; Řízení nákladů; Activity Based Costing
Název práce: The Use of Activity Based Costing in Cost Control
Autor(ka) práce: Sabo, Ladislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Staněk, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is oriented to an alternative approach of allocation of overhead costs which arose in the second half of the nineties of the twentieth century. Activity Based Costing (ABC) is a way of cost control based on looking at costs through activities that are performed in the organization. The following determining of their costs is done based on dividing them into various cost pools with differentiated cost drivers that do not have to be volume based. The thesis is apart from the theoretical study of the topic supplemented by a survey of prevalence of ABC in the Czech Republic and primarily by an analysis of an already created strategic ABC model which is used for studying a degree of compliance of theoretical foundations of the principle with actual methods used in creating the ABC model.
Klíčová slova: Overhead Costs; Cost Control; Activity Based Costing; Activity; Costing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 18. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30616/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: