Complex comparison of web application development in frameworks Zend (PHP) and Grails (Java-Groovy)

Thesis title: Komplexní srovnání vývoje webových aplikací ve frameworcích Zend (PHP) a Grails (Java-Groovy)
Author: Odehnal, František
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá srovnáním dvou nejpopulárnějších frameworků pro platformu Java a jazyk PHP. Cílem práce je poskytnout komplexní obraz o rozdílech mezi zkoumanými frameworky. Jako hlavní zdroj pro srovnání slouží ukázková aplikace, kterou jsem vytvořil pomocí obou frameworků. Aplikace může sloužit také jako studijní materiál pro začínající programátory v daném frameworku. Srovnání je prováděno ve více oblastech. První je nazvaná základní, ve které jsou porovnávány fundamentální rozdíly mezi frameworky. Další oblastí je architektura frameworku. Pro tuto oblast slouží jako kritéria porovnání implementace architektonických vzorů Martina Fowlera. Následuje srovnání práce s frameworky, která zahrnuje objektivní kritéria a osobní ohodnocení. Poslední srovnávací oblastí je podpora frameworku, které obsahuje srovnání na základě počtu publikací pro daný framework, diskusních skupin apod. Výsledky porovnání mohou usnadnit rozhodování výběru frameworku či jazyku. Kritéria porovnání jsou použitelná i pro jiné frameworky napsané pro různé jazyky.
Keywords: PHP; Groovy; srovnání; Zend; Grails
Thesis title: Complex comparison of web application development in frameworks Zend (PHP) and Grails (Java-Groovy)
Author: Odehnal, František
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is concerned with a comparison of two the most popular frameworks for Java platform and PHP language. The goal is to provide complex image of differences between these frameworks. As the main source of comparison, there is a sample application developed by both frameworks. The application can be used as a study material for beginners in given framework. The comparison is carried out in several areas. The first is called basic and frameworks are compared by fundamental criteria. Next area is architecture of framework. For this area I used Martin Fowler's architectonical patterns. The next area is carried out in working with framework in which the both objective and subjective criteria of comparison are used. The last area is framework support which includes number of publications, forums etc. The results of comparison can be helpful for making decision in choosing the right framework. The criteria can be also used for other frameworks in several languages.
Keywords: PHP; Groovy; comparison; Zend; Grails

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2011
Date of submission: 14. 12. 2011
Date of defense: 31. 1. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/33139/podrobnosti

Files for download

    Last update: