Komplexní srovnání vývoje webových aplikací ve frameworcích Zend (PHP) a Grails (Java-Groovy)

Název práce: Komplexní srovnání vývoje webových aplikací ve frameworcích Zend (PHP) a Grails (Java-Groovy)
Autor(ka) práce: Odehnal, František
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá srovnáním dvou nejpopulárnějších frameworků pro platformu Java a jazyk PHP. Cílem práce je poskytnout komplexní obraz o rozdílech mezi zkoumanými frameworky. Jako hlavní zdroj pro srovnání slouží ukázková aplikace, kterou jsem vytvořil pomocí obou frameworků. Aplikace může sloužit také jako studijní materiál pro začínající programátory v daném frameworku. Srovnání je prováděno ve více oblastech. První je nazvaná základní, ve které jsou porovnávány fundamentální rozdíly mezi frameworky. Další oblastí je architektura frameworku. Pro tuto oblast slouží jako kritéria porovnání implementace architektonických vzorů Martina Fowlera. Následuje srovnání práce s frameworky, která zahrnuje objektivní kritéria a osobní ohodnocení. Poslední srovnávací oblastí je podpora frameworku, které obsahuje srovnání na základě počtu publikací pro daný framework, diskusních skupin apod. Výsledky porovnání mohou usnadnit rozhodování výběru frameworku či jazyku. Kritéria porovnání jsou použitelná i pro jiné frameworky napsané pro různé jazyky.
Klíčová slova: PHP; Groovy; srovnání; Zend; Grails
Název práce: Complex comparison of web application development in frameworks Zend (PHP) and Grails (Java-Groovy)
Autor(ka) práce: Odehnal, František
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is concerned with a comparison of two the most popular frameworks for Java platform and PHP language. The goal is to provide complex image of differences between these frameworks. As the main source of comparison, there is a sample application developed by both frameworks. The application can be used as a study material for beginners in given framework. The comparison is carried out in several areas. The first is called basic and frameworks are compared by fundamental criteria. Next area is architecture of framework. For this area I used Martin Fowler's architectonical patterns. The next area is carried out in working with framework in which the both objective and subjective criteria of comparison are used. The last area is framework support which includes number of publications, forums etc. The results of comparison can be helpful for making decision in choosing the right framework. The criteria can be also used for other frameworks in several languages.
Klíčová slova: PHP; Groovy; comparison; Zend; Grails

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2011
Datum podání práce: 14. 12. 2011
Datum obhajoby: 31. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33139/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: