Traffic sources analysis

Thesis title: Analýza zdrojů návštěvnosti webových stránek
Author: Kufová, Martina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sedláček, Jiří
Opponents: Slaba, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdrojů návštěvnosti webových stránek. Cílem této práce je zjistit, co jsou zdroje návštěvnosti, jaký je jejich význam a v čem spočívá jejich přínosnost pro firmy. Hlavním záměrem je především rozlišení a definice jednotlivých druhů zdrojů návštěvnosti, vymezení možností a způsobů jejich využití, porovnání jednotlivých zdrojů návštěvnosti vybraných webů různého zaměření, u kterých rovněž zjišťuje, jaký zdroj návštěvnosti je pro daný typ webu nejpříhodnější. Na základě analýzy dat z měřícího nástroje Google Analytics a srovnání vynaložených nákladů i zisků z každého jednotlivého zdroje lze říci, že vzhledem ke strategii každého webu na volbě druhu zdroje návštěvnosti záleží a návratnost investic je pro každý druh různá.
Keywords: metriky; webová analytika; internetový marketing; zdroje návštěvnosti
Thesis title: Traffic sources analysis
Author: Kufová, Martina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sedláček, Jiří
Opponents: Slaba, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the topic of website traffic sources. The aim of the thesis is to find out what the traffic sources are, why they are important and how the companies could benefit from them. The thesis focuses especially on classification and definition of existing traffic sources, on finding of their main use in marketing strategies and on traffic sources comparison by chosen websites of a different specialisation, where it describes which one of the available traffic sources is the most contributive to the company. According to the analysis based on data from the web analytics tool Google Analytics and comparing the cost and profit from each of the traffic source we can say that due to the web strategy the choice of the traffic source plays a big role and return on investment is by each source different.
Keywords: internet marketing; metrics; web analytics; traffic sources

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 2. 2012
Date of submission: 30. 5. 2012
Date of defense: 14. 5. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/36063/podrobnosti

Files for download

    Last update: