Analýza zdrojů návštěvnosti webových stránek

Název práce: Analýza zdrojů návštěvnosti webových stránek
Autor(ka) práce: Kufová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Slaba, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdrojů návštěvnosti webových stránek. Cílem této práce je zjistit, co jsou zdroje návštěvnosti, jaký je jejich význam a v čem spočívá jejich přínosnost pro firmy. Hlavním záměrem je především rozlišení a definice jednotlivých druhů zdrojů návštěvnosti, vymezení možností a způsobů jejich využití, porovnání jednotlivých zdrojů návštěvnosti vybraných webů různého zaměření, u kterých rovněž zjišťuje, jaký zdroj návštěvnosti je pro daný typ webu nejpříhodnější. Na základě analýzy dat z měřícího nástroje Google Analytics a srovnání vynaložených nákladů i zisků z každého jednotlivého zdroje lze říci, že vzhledem ke strategii každého webu na volbě druhu zdroje návštěvnosti záleží a návratnost investic je pro každý druh různá.
Klíčová slova: metriky; webová analytika; internetový marketing; zdroje návštěvnosti
Název práce: Traffic sources analysis
Autor(ka) práce: Kufová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Slaba, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the topic of website traffic sources. The aim of the thesis is to find out what the traffic sources are, why they are important and how the companies could benefit from them. The thesis focuses especially on classification and definition of existing traffic sources, on finding of their main use in marketing strategies and on traffic sources comparison by chosen websites of a different specialisation, where it describes which one of the available traffic sources is the most contributive to the company. According to the analysis based on data from the web analytics tool Google Analytics and comparing the cost and profit from each of the traffic source we can say that due to the web strategy the choice of the traffic source plays a big role and return on investment is by each source different.
Klíčová slova: internet marketing; metrics; web analytics; traffic sources

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 14. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36063/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: