Male and female identity in contemporary society

Thesis title: Mužská a ženská identita v súčasnej spoločnosti
Author: Frolo, Radovan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hubinková, Zuzana
Opponents: Pauknerová, Daniela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cieľom práce je poskytnúť obraz o stereotypnom vnímanie žien a mužov v dnešnej spoločnosti a zároveň prepojiť toto vnímanie s úlohou mužov a žien na pozícií moderátorov vo verejnoprávnych a súkromných televíziách. Práca je sústredená na dnešných vysokoškolských študentov a ich subjektívny pohľad na egalitu oboch pohlaví a ich komparáciu vo verejnej sfére a v súkromnom živote. Zároveň sa venuje aj popísaniu postojov k problematike médií. Zároveň chce táto práca poukázať na existenciu genderového stereotypu pri pohľade na diferencované oblasti v hlavnom spravodajstve. Práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola predstavuje priblíženie základných pojmov z oblasti genderu a identity vo všeobecnosti. V druhej časti sa zameriava výlučne na ženskú identitu, jej popis a vývoj v minulosti a zároveň súčasný pohľad na ňu. Tretia kapitola je zameraná podobným smerom ako predchádzajúca, s tým rozdielom, že sa sústredí na mužskú identitu. V záverečnej kapitole sa nachádza praktická časť, ktorá pozostáva z troch základných častí. Prvou z nich je analýza situácie v štyroch konkrétnych televíziách. Tou hlavnou je príprava a analýza hĺbkových rozhovorov s respondentmi a tou záverečnou je praktický výstup v podobe anotácie pre výučbu nového predmetu na vysokej škole.
Keywords: médiá; stereotypné vnímanie; pohlavie; mužská a ženská identita; genderový stereotyp; gender
Thesis title: Mužská a ženská identita v současné společnosti
Author: Frolo, Radovan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hubinková, Zuzana
Opponents: Pauknerová, Daniela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cílem práce je poskytnout obraz o stereotypním vnímání žen a mužů v dnešní společnosti a zároveň propojit toto vnímání s úkolem mužů a žen na pozici moderátorů ve veřejnoprávních a soukromých televizích. Práce je soustředěna na dnešních vysokoškolských studentů a jejich subjektivní pohled na egalitu obou pohlaví a jejich komparaci ve veřejné sféře i v soukromém životě. Zároveň se věnuje i popsání postojů k problematice médií. Současne chce tato práce poukázat na existenci genderového stereotypu při pohledu na diferencované oblasti v hlavním zpravodajství. Práce sestává ze čtyř hlavních kapitol. První kapitola představuje přiblížení základních pojmů z oblasti gender a identity obecně. V druhé části se zaměřuje výlučně na ženskou identitu, její popis a vývoj v minulosti a zároveň současný pohled na ni. Třetí kapitola je zaměřena podobným směrem jako předchozí, s tím rozdílem, že se soustředí na mužskou identitu. V závěrečné kapitole se nachází praktická část, která sestává ze tří základních částí. První z nich je analýza situace ve čtyřech konkrétních televizích. Tou hlavní je příprava a analýza hloubkových rozhovorů s respondenty a tou závěrečnou je praktický výstup v podobě anotace pro výuku nového předmětu na vysoké škole.
Keywords: média; stereotypní vnímání; mužská a ženská identita; pohlaví; genderový stereotyp; gender
Thesis title: Male and female identity in contemporary society
Author: Frolo, Radovan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hubinková, Zuzana
Opponents: Pauknerová, Daniela
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The aim of the graduation thesis is to describe the stereotypical perception of men and women in today's society. The thesis links this perception to their signification, while working as reporters for private and public broadcasters. This thesis is focusing on the students of various universities and their subjective point of view when it comes to the parity of both sexes. These students were also asked to compare equality of genders in the public sphere as well as in their private lives, and to describe their attitude towards the media in general. Graduation thesis points out the existence of gender stereotypes, even in the field of news that is spread by the television. This graduation thesis consists of four main chapters. The first chapter includes basic expressions and definitions connected with the key terms gender and identity. The second chapter talks about women's identity nowadays and it's development in the past. The third chapter is comparable to the second one, since it talks about men's identity. The very last part of the thesis is strictly practical and it consists of three separate parts. The first part is the analysis of the situation in four specific televisions. The second part includes the preparation and analysis of in-depth interviews with the respondents and the third part contains a practical suggestion in the form of an annotation. This annotation can be used as a guideline for a new school subject taught at universities.
Keywords: gender stereotypes; media; stereotypical perception; gender; male and female identity; sex

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 4. 2011
Date of submission: 20. 4. 2012
Date of defense: 29. 5. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/31738/podrobnosti

Files for download

    Last update: