Socioeconomic analysis of Písek

Thesis title: Socioekonomická analýza města Písek
Author: Lukešová, Marie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Poláková, Olga
Opponents: Šmíd, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na vytvoření charakteristiky města Písku prostřednictvím socioekonomické analýzy a na prezentaci a hodnocení strategických plánů rozvoje města, jež jsou založeny na již městem vypracované SWOT analýze. V jednotlivých kapitolách jsou postupně analyzovány a srovnávány s jihočeskou a celorepublikovou úrovní ukazatelé demografické, ekonomického vývoje, trhu práce a nezaměstnanosti. Analýza zahrnuje rovněž dopravní, technickou a sociální infrastrukturu, kulturu, sport, cestovní ruch, kriminalitu a kvalitu životního prostředí. Závěrem je zanalyzováno hospodaření města s rozpočtem a je představena samospráva města v současné době. Většina zjištěných poznatků je podkladem SWOT analýzy, jež v jistých oblastech koresponduje s uvedenými strategickými plány rozvoje města.
Keywords: obyvatelstvo; kultura; cestovní ruch; průmysl; nezaměstnanost; trh práce; strategický plán; SWOT analýza; srovnání; socioekonomická analýza
Thesis title: Socioeconomic analysis of Písek
Author: Lukešová, Marie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Poláková, Olga
Opponents: Šmíd, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The work is aimed for creating characteristics of town Písek through socio-economic analysis and the presentation and evaluation of strategic urban development plans, which are based on a SWOT analysis already created by the town itself. The demographic indicators, indicators of economic development, labor market and unemployment are step by step analyzed in individual chapters and compared to the same indicators of the South Bohemia and Czech Republic. The analysis also includes transport, technical and social infrastructure, culture, sport, tourism, crime and quality of environment. Finally is analyzed the management of town budget and is presented a current municipal government of the town. Most of the findings are the basis of the SWOT analysis, which corresponds with those of strategic development plans in certain areas.
Keywords: culture; population; strategic plan; SWOT analysis; tourism; unemployment; labor market; industry; comparisons; socioeconomic analysis

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 3. 2012
Date of submission: 28. 5. 2012
Date of defense: 7. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/36895/podrobnosti

Files for download

    Last update: