Socioekonomická analýza města Písek

Název práce: Socioekonomická analýza města Písek
Autor(ka) práce: Lukešová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Šmíd, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na vytvoření charakteristiky města Písku prostřednictvím socioekonomické analýzy a na prezentaci a hodnocení strategických plánů rozvoje města, jež jsou založeny na již městem vypracované SWOT analýze. V jednotlivých kapitolách jsou postupně analyzovány a srovnávány s jihočeskou a celorepublikovou úrovní ukazatelé demografické, ekonomického vývoje, trhu práce a nezaměstnanosti. Analýza zahrnuje rovněž dopravní, technickou a sociální infrastrukturu, kulturu, sport, cestovní ruch, kriminalitu a kvalitu životního prostředí. Závěrem je zanalyzováno hospodaření města s rozpočtem a je představena samospráva města v současné době. Většina zjištěných poznatků je podkladem SWOT analýzy, jež v jistých oblastech koresponduje s uvedenými strategickými plány rozvoje města.
Klíčová slova: obyvatelstvo; kultura; cestovní ruch; průmysl; nezaměstnanost; trh práce; strategický plán; SWOT analýza; srovnání; socioekonomická analýza
Název práce: Socioeconomic analysis of Písek
Autor(ka) práce: Lukešová, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Šmíd, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work is aimed for creating characteristics of town Písek through socio-economic analysis and the presentation and evaluation of strategic urban development plans, which are based on a SWOT analysis already created by the town itself. The demographic indicators, indicators of economic development, labor market and unemployment are step by step analyzed in individual chapters and compared to the same indicators of the South Bohemia and Czech Republic. The analysis also includes transport, technical and social infrastructure, culture, sport, tourism, crime and quality of environment. Finally is analyzed the management of town budget and is presented a current municipal government of the town. Most of the findings are the basis of the SWOT analysis, which corresponds with those of strategic development plans in certain areas.
Klíčová slova: culture; population; strategic plan; SWOT analysis; tourism; unemployment; labor market; industry; comparisons; socioeconomic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2012
Datum podání práce: 28. 5. 2012
Datum obhajoby: 7. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36895/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: