Economic result in accounting

Thesis title: Výsledek hospodaření v účetnictví
Author: Junger, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Janhuba, Miloslav
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je přinést ucelené informace o výsledku hospodaření a jeho možném využití. První část je věnována vymezení samotného pojmu výsledek hospodaření, jeho historii a možnostem stanovování. Další část se zabývá srovnání výkazu zisku a ztráty v české legislativě, IFRS a US GAAP. Třetí část obsahuje druhy výsledků hospodaření, výhody a nevýhody a také využití v praxi. Následuje finanční analýza zaměřená pouze na rentabilitu využívající k propočtům zisk. Samostatná kapitola je pak věnována ukazateli EVA.
Keywords: finanční analýza; výsledek hospodaření; výnosy; výkaz zisku a ztráty; náklady; EVA
Thesis title: Economic result in accounting
Author: Junger, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Janhuba, Miloslav
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this thesis is to show comprehensive information about economic result and its possible utilization. The first part deals with the definition of the term "economic result", its history and the possibilities of its determination. Another part deals with the comparison of profit and loss statement in the Czech legislation, IFRS and US GAAP. The third part includes different types of economic results, advantages and disadvantages and its utilization in practice as well. It is followed by a financial analysis focusing only on profitability which uses profit for its calculation. The separate chapter focuses on the indicator EVA.
Keywords: profit and loss statement; EVA; economic result; revenues; expenses; financial analysis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 12. 2011
Date of submission: 5. 6. 2012
Date of defense: 12. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35220/podrobnosti

Files for download

    Last update: