Výsledek hospodaření v účetnictví

Název práce: Výsledek hospodaření v účetnictví
Autor(ka) práce: Junger, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janhuba, Miloslav
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je přinést ucelené informace o výsledku hospodaření a jeho možném využití. První část je věnována vymezení samotného pojmu výsledek hospodaření, jeho historii a možnostem stanovování. Další část se zabývá srovnání výkazu zisku a ztráty v české legislativě, IFRS a US GAAP. Třetí část obsahuje druhy výsledků hospodaření, výhody a nevýhody a také využití v praxi. Následuje finanční analýza zaměřená pouze na rentabilitu využívající k propočtům zisk. Samostatná kapitola je pak věnována ukazateli EVA.
Klíčová slova: finanční analýza; výsledek hospodaření; výnosy; výkaz zisku a ztráty; náklady; EVA
Název práce: Economic result in accounting
Autor(ka) práce: Junger, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janhuba, Miloslav
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to show comprehensive information about economic result and its possible utilization. The first part deals with the definition of the term "economic result", its history and the possibilities of its determination. Another part deals with the comparison of profit and loss statement in the Czech legislation, IFRS and US GAAP. The third part includes different types of economic results, advantages and disadvantages and its utilization in practice as well. It is followed by a financial analysis focusing only on profitability which uses profit for its calculation. The separate chapter focuses on the indicator EVA.
Klíčová slova: profit and loss statement; EVA; economic result; revenues; expenses; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2011
Datum podání práce: 5. 6. 2012
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35220/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: