Multiagent simulation - State interventions into rental housing market

Thesis title: Multiagentní simulace - státní zásahy do trhu s nájemními byty
Author: Janovský, Lukáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šalamon, Tomáš
Opponents: Hradecká, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na využití multiagentních systémů při modelování trhu s nájemními byty. Cílem práce bylo v první části vytvořit takovou simulaci, která by přinesla nový pohled na vývoj celého trhu. Pro tento účel byla vybrána poměrně mladá metodika Agentology, jež byla po vypracování modelu podrobena kritice, což bylo sekundárním cílem. Práce je rozdělena do dvou základních částí. V první, teoretické části, je popisován trh s nájemními byty, a jsou zde rozebírány nejdůležitější faktory ovlivňující jeho stav. Zároveň jsou v této kapitole popsány nejvýznamnější státní intervence do tohoto trhu, tak jak je můžeme znát z bytových politik. V další fázi je pak čtenář, v rámci pochopení celé práce, seznámen se základními principy multiagentního modelování. Součástí této kapitoly je také základní přehled vybraných metodik multiagentních systémů, z nich je jedna vybrána a využita v dalších fázích této práce. Druhá část se týká již samotného multiagentního modelu. Pomocí metodiky Agentology je sestaven model trhu. Metodika provází vývoj modelu všemi fázemi od zadání, přes konceptuální a technologickou úroveň až po samotné hodnocení. Práce se striktně drží této metodiky a veškerými jejími doporučeními. Výsledkem je pak samotný model, jehož funkčnost je ověřena analýzou výstupních dat při stanovených parametrech a vlastnostech simulace. V závěru se diplomová práce zabývá kritikou metodiky Agentology. Tato kritika je výsledkem nabytých zkušeností z předešlého vývoje. Zabývá se jak hodnocením konkrétních kroků, tak i metodiky jako celku z hlediska přístupu, celistvosti a využitelnosti.
Keywords: simulace; trh s nájemními byty; metodika Agentology; multiagentní modelování; zásahy
Thesis title: Multiagent simulation - State interventions into rental housing market
Author: Janovský, Lukáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šalamon, Tomáš
Opponents: Hradecká, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on the use of multiagent systems to model the rental housing market. At first the aim was to create the simulation, which would bring a new perspective on the development of the entire market. For this purpose I selected a relatively young methodology titled Agentology, which was subjected to the criticism of a model after finishing the model. That was a secondary principal objective of this thesis. The work is divided into two parts. In the first theoretical part the rental housing market is described and there are discussed the most important factors affecting its state. Simultaneously the chapter describes the most significant State interventions into the market, as we know them from the official housing policies. In the next stage the reader is made familiar with the basic principles of multi-agent modeling. In this chapter there is also an overview of selected methodologies of multiagent systems and one of them is selected and applied in further phases of this work. The second part refers to the multi-agent model. Using the Agentology methodology market model is assembled. The methodology accompanies all stages of model development from the task formulation, through conceptual and technological level to the final evaluation. This work strictly adheres to the methodology and all its recommendations. In the end, the result represents a model whose functionality has been verified by analyzing the output data. Finally the thesis deals with criticism of the Agentology methodology. This criticism is a result of experience gained from previous development. It concerns evaluation of concrete steps and also of methodology as a whole in terms of admittance, integrity and practicality.
Keywords: Agentology methodology ; simulation; rental housing market; agent-based modeling; interventions

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 5. 2011
Date of submission: 15. 12. 2011
Date of defense: 11. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/32198/podrobnosti

Files for download

    Last update: