Multiagentní simulace - státní zásahy do trhu s nájemními byty

Název práce: Multiagentní simulace - státní zásahy do trhu s nájemními byty
Autor(ka) práce: Janovský, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šalamon, Tomáš
Oponenti práce: Hradecká, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na využití multiagentních systémů při modelování trhu s nájemními byty. Cílem práce bylo v první části vytvořit takovou simulaci, která by přinesla nový pohled na vývoj celého trhu. Pro tento účel byla vybrána poměrně mladá metodika Agentology, jež byla po vypracování modelu podrobena kritice, což bylo sekundárním cílem. Práce je rozdělena do dvou základních částí. V první, teoretické části, je popisován trh s nájemními byty, a jsou zde rozebírány nejdůležitější faktory ovlivňující jeho stav. Zároveň jsou v této kapitole popsány nejvýznamnější státní intervence do tohoto trhu, tak jak je můžeme znát z bytových politik. V další fázi je pak čtenář, v rámci pochopení celé práce, seznámen se základními principy multiagentního modelování. Součástí této kapitoly je také základní přehled vybraných metodik multiagentních systémů, z nich je jedna vybrána a využita v dalších fázích této práce. Druhá část se týká již samotného multiagentního modelu. Pomocí metodiky Agentology je sestaven model trhu. Metodika provází vývoj modelu všemi fázemi od zadání, přes konceptuální a technologickou úroveň až po samotné hodnocení. Práce se striktně drží této metodiky a veškerými jejími doporučeními. Výsledkem je pak samotný model, jehož funkčnost je ověřena analýzou výstupních dat při stanovených parametrech a vlastnostech simulace. V závěru se diplomová práce zabývá kritikou metodiky Agentology. Tato kritika je výsledkem nabytých zkušeností z předešlého vývoje. Zabývá se jak hodnocením konkrétních kroků, tak i metodiky jako celku z hlediska přístupu, celistvosti a využitelnosti.
Klíčová slova: simulace; trh s nájemními byty; metodika Agentology; multiagentní modelování; zásahy
Název práce: Multiagent simulation - State interventions into rental housing market
Autor(ka) práce: Janovský, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šalamon, Tomáš
Oponenti práce: Hradecká, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the use of multiagent systems to model the rental housing market. At first the aim was to create the simulation, which would bring a new perspective on the development of the entire market. For this purpose I selected a relatively young methodology titled Agentology, which was subjected to the criticism of a model after finishing the model. That was a secondary principal objective of this thesis. The work is divided into two parts. In the first theoretical part the rental housing market is described and there are discussed the most important factors affecting its state. Simultaneously the chapter describes the most significant State interventions into the market, as we know them from the official housing policies. In the next stage the reader is made familiar with the basic principles of multi-agent modeling. In this chapter there is also an overview of selected methodologies of multiagent systems and one of them is selected and applied in further phases of this work. The second part refers to the multi-agent model. Using the Agentology methodology market model is assembled. The methodology accompanies all stages of model development from the task formulation, through conceptual and technological level to the final evaluation. This work strictly adheres to the methodology and all its recommendations. In the end, the result represents a model whose functionality has been verified by analyzing the output data. Finally the thesis deals with criticism of the Agentology methodology. This criticism is a result of experience gained from previous development. It concerns evaluation of concrete steps and also of methodology as a whole in terms of admittance, integrity and practicality.
Klíčová slova: Agentology methodology ; simulation; rental housing market; agent-based modeling; interventions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 5. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2011
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32198/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: