Volatility Modeling of the PX Index

Thesis title: Modelování volatility indexu PX
Author: Dvořáčková, Anna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Borovička, Adam
Opponents: Zouhar, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na modelování reálné časové řady indexu PX pomocí lineárních a nelineárních modelů volatility. V teoretické rovině jsou zde představeny nejdříve stěžejní pojmy a specifika týkající se finančních časových řad, přičemž následuje teoretický popis modelů volatility a obecného postupu pro jejich konstrukci. Klíčovou částí práce je praktická aplikace spočívající v modelování časové řady logaritmů výnosů indexu PX vybranými lineárními a nelineárními modely volatility. Na reálných datech je tak ověřováno, zda jsou modely volatility skutečně vhodné k zachycení charakteristických vlastností finančních časových řad, tj. leptokurtické rozdělení, shlukování volatility a pákový efekt.
Keywords: GJR-GARCH; EGARCH; GARCH; podmíněná heteroskedasticita; volatilita
Thesis title: Volatility Modeling of the PX Index
Author: Dvořáčková, Anna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Borovička, Adam
Opponents: Zouhar, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused on modeling of the real financial time series of the PX Index using linear and nonlinear volatility models. In the theoretical part the major terms and typical properties of the financial time series are presented and it is followed by the theoretical description of the linear and nonlinear volatility models including a general volatility model building. The key part of this thesis is the practical application of chosen linear and nonlinear volatility models on the time series of log returns of the PX Index. By using the real data set we verify if the volatility models are really capable of explaining the theoretical properties of the financial time series, such as volatility clustering, leptokurtic distribution and leverage effect.
Keywords: EGARCH; conditional heteroskedasticity; GJR-GARCH; GARCH; volatility

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 11. 2011
Date of submission: 10. 5. 2012
Date of defense: 21. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34715/podrobnosti

Files for download

    Last update: