Modelování volatility indexu PX

Název práce: Modelování volatility indexu PX
Autor(ka) práce: Dvořáčková, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Zouhar, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na modelování reálné časové řady indexu PX pomocí lineárních a nelineárních modelů volatility. V teoretické rovině jsou zde představeny nejdříve stěžejní pojmy a specifika týkající se finančních časových řad, přičemž následuje teoretický popis modelů volatility a obecného postupu pro jejich konstrukci. Klíčovou částí práce je praktická aplikace spočívající v modelování časové řady logaritmů výnosů indexu PX vybranými lineárními a nelineárními modely volatility. Na reálných datech je tak ověřováno, zda jsou modely volatility skutečně vhodné k zachycení charakteristických vlastností finančních časových řad, tj. leptokurtické rozdělení, shlukování volatility a pákový efekt.
Klíčová slova: GJR-GARCH; EGARCH; GARCH; podmíněná heteroskedasticita; volatilita
Název práce: Volatility Modeling of the PX Index
Autor(ka) práce: Dvořáčková, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Zouhar, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on modeling of the real financial time series of the PX Index using linear and nonlinear volatility models. In the theoretical part the major terms and typical properties of the financial time series are presented and it is followed by the theoretical description of the linear and nonlinear volatility models including a general volatility model building. The key part of this thesis is the practical application of chosen linear and nonlinear volatility models on the time series of log returns of the PX Index. By using the real data set we verify if the volatility models are really capable of explaining the theoretical properties of the financial time series, such as volatility clustering, leptokurtic distribution and leverage effect.
Klíčová slova: EGARCH; conditional heteroskedasticity; GJR-GARCH; GARCH; volatility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2011
Datum podání práce: 10. 5. 2012
Datum obhajoby: 21. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34715/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: