The valuation and reporting of property valuable papers in accounting of the Czech Republic and their impact into the tax base

Thesis title: Oceňování a vykazování majetkových cenných papírů v účetnictví ČR a jejich daňové dopady
Author: Šindelář, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hálek, Miroslav
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá majetkovými cennými papíry z účetního a daňového pohledu. Cílem je vysvětlit účtování akcií a výnosy i náklady vzniklé z účetních operací zkoumat z daňového pohledu. První část představuje úvod do problematiky cenných papírů se zaměřením na objasnění pojmů s cennými papíry souvisejících. Další část podrobně rozebírá účtování a vykazování akcií. Poslední část zkoumá dopady účetních transakcí do základu daně. Práce je doplněna množstvím praktických schémat.
Keywords: zdanění akcií; majetkový cenný papír; účtování akcií; akcie
Thesis title: The valuation and reporting of property valuable papers in accounting of the Czech Republic and their impact into the tax base
Author: Šindelář, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hálek, Miroslav
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
The Bachelor thesis deals with property valuable papers in view of accounting and taxation. The aim is to explain the accounting of shares and income and expenses arising at book-keeping operations to investigate from the taxation point of view. The first part presents the introduction into the problem of valuable papers directing to the explanation of the concepts connected with valuable papers. The further part deals in detail with book-keeping and reporting the shares. The last part examines the impacts of book-keeping transactions into the tax base. This work is completed with a lot of practical diagrams.
Keywords: taxation of shares; property valuable paper; share; accounting of shares

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 12. 2011
Date of submission: 1. 5. 2012
Date of defense: 26. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35148/podrobnosti

Files for download

    Last update: