Oceňování a vykazování majetkových cenných papírů v účetnictví ČR a jejich daňové dopady

Název práce: Oceňování a vykazování majetkových cenných papírů v účetnictví ČR a jejich daňové dopady
Autor(ka) práce: Šindelář, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hálek, Miroslav
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá majetkovými cennými papíry z účetního a daňového pohledu. Cílem je vysvětlit účtování akcií a výnosy i náklady vzniklé z účetních operací zkoumat z daňového pohledu. První část představuje úvod do problematiky cenných papírů se zaměřením na objasnění pojmů s cennými papíry souvisejících. Další část podrobně rozebírá účtování a vykazování akcií. Poslední část zkoumá dopady účetních transakcí do základu daně. Práce je doplněna množstvím praktických schémat.
Klíčová slova: zdanění akcií; majetkový cenný papír; účtování akcií; akcie
Název práce: The valuation and reporting of property valuable papers in accounting of the Czech Republic and their impact into the tax base
Autor(ka) práce: Šindelář, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hálek, Miroslav
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis deals with property valuable papers in view of accounting and taxation. The aim is to explain the accounting of shares and income and expenses arising at book-keeping operations to investigate from the taxation point of view. The first part presents the introduction into the problem of valuable papers directing to the explanation of the concepts connected with valuable papers. The further part deals in detail with book-keeping and reporting the shares. The last part examines the impacts of book-keeping transactions into the tax base. This work is completed with a lot of practical diagrams.
Klíčová slova: taxation of shares; property valuable paper; share; accounting of shares

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2011
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35148/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: