Financial analysis of a company Choceňská mlékárna, s.r.o

Thesis title: Finančná analýza podniku Choceňská mlékárna, s.r.o
Author: Zigo, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Špička, Jindřich
Opponents: Klečka, Jiří
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca hodnotí finančnú pozíciu podniku Choceňská mlékárna, s.r.o. pomocou nástrojov finančnej analýzy ako horizontálna a vertikálna analýza, sústava paralelných a pyramidálnych ukazovateľov, bonitných a bankrotných modelov, ekonomickej pridanej hodnoty a to v časovom horizonte päť rokov. Teoreticko-metodologická časť pojednáva jednak o finančnej analýze ako nástroji hodnotenia finančnej pozície a ďalej vymedzuje použité aparáty hodnotenia. Praktická časť zahŕňa popis analyzovaného podniku a výstupy finančnej analýzy. V závere sú zhodnotené výsledky a vyslovené doporučenia pre ďalší pozitívny vývoj spoločnosti.
Keywords: pomerové ukazovatele; horizontálna a vertikálna analýza; finančná analýza
Thesis title: Finanční analýza podniku Choceňská mlékárna s. r. o
Author: Zigo, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Špička, Jindřich
Opponents: Klečka, Jiří
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce hodnotí finanční pozici podniku Choceňská mlékárna, s. r. o. pomocí nástrojů finanční analýzy jako jsou - horizontální a vertikální analýza, soustava paralelních a pyramidálních ukazatelů, bonitní a bankrotní modely, ekonimická přidaná hodnota, a to v časovém horizontu pěti let. Teoreticko-metodologická část pojednává jednak o finanční analýze jako nástroji hodnocení finanční pozice a dále vymezuje použité aparáty hodnocení. Praktická část zahrnuje popis analyzovaného podniku a výstupy finanční analýzy. V závěru jsou zhodnocené výsledky a vyslovené doporučení pro další pozitivní vývoj společnosti.
Keywords: poměrové ukazatele; horizontální a vertikální analýza; finanční analýza
Thesis title: Financial analysis of a company Choceňská mlékárna, s.r.o
Author: Zigo, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Špička, Jindřich
Opponents: Klečka, Jiří
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The bachelor thesis assesses a financial position of the company Choceňská mlékárna, s.r.o. with the help of financial analysis tools such as horizontal and vertical analyses, parallel and pyramidal system of financial ratios, creditworthy and bankruptcy models, and economic value added in the horizon of five years. Theoretical-methodological part describes the financial analysis as a tool for an assessment of the financial position of the company and it further defines the evaluation apparatus used in this thesis. The practical part includes a description of the financial analysis outputs of analyzed company. In conclusion, the results are evaluated and recommendations are proposed for the further positive development of the company.
Keywords: financial ratios; horizontal and vertical analyses; financial analysis

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 11. 2011
Date of submission: 15. 6. 2012
Date of defense: 26. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34589/podrobnosti

Files for download

    Last update: