Finanční analýza podniku Choceňská mlékárna s. r. o

Název práce: Finančná analýza podniku Choceňská mlékárna, s.r.o
Autor(ka) práce: Zigo, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Klečka, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca hodnotí finančnú pozíciu podniku Choceňská mlékárna, s.r.o. pomocou nástrojov finančnej analýzy ako horizontálna a vertikálna analýza, sústava paralelných a pyramidálnych ukazovateľov, bonitných a bankrotných modelov, ekonomickej pridanej hodnoty a to v časovom horizonte päť rokov. Teoreticko-metodologická časť pojednáva jednak o finančnej analýze ako nástroji hodnotenia finančnej pozície a ďalej vymedzuje použité aparáty hodnotenia. Praktická časť zahŕňa popis analyzovaného podniku a výstupy finančnej analýzy. V závere sú zhodnotené výsledky a vyslovené doporučenia pre ďalší pozitívny vývoj spoločnosti.
Klíčová slova: pomerové ukazovatele; horizontálna a vertikálna analýza; finančná analýza
Název práce: Finanční analýza podniku Choceňská mlékárna s. r. o
Autor(ka) práce: Zigo, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Klečka, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce hodnotí finanční pozici podniku Choceňská mlékárna, s. r. o. pomocí nástrojů finanční analýzy jako jsou - horizontální a vertikální analýza, soustava paralelních a pyramidálních ukazatelů, bonitní a bankrotní modely, ekonimická přidaná hodnota, a to v časovém horizontu pěti let. Teoreticko-metodologická část pojednává jednak o finanční analýze jako nástroji hodnocení finanční pozice a dále vymezuje použité aparáty hodnocení. Praktická část zahrnuje popis analyzovaného podniku a výstupy finanční analýzy. V závěru jsou zhodnocené výsledky a vyslovené doporučení pro další pozitivní vývoj společnosti.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; horizontální a vertikální analýza; finanční analýza
Název práce: Financial analysis of a company Choceňská mlékárna, s.r.o
Autor(ka) práce: Zigo, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Klečka, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis assesses a financial position of the company Choceňská mlékárna, s.r.o. with the help of financial analysis tools such as horizontal and vertical analyses, parallel and pyramidal system of financial ratios, creditworthy and bankruptcy models, and economic value added in the horizon of five years. Theoretical-methodological part describes the financial analysis as a tool for an assessment of the financial position of the company and it further defines the evaluation apparatus used in this thesis. The practical part includes a description of the financial analysis outputs of analyzed company. In conclusion, the results are evaluated and recommendations are proposed for the further positive development of the company.
Klíčová slova: financial ratios; horizontal and vertical analyses; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 6. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34589/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: