Funding and accounting of public benefit corporations in specific conditions of the People in Need

Thesis title: Financování a účetnictví obecně prospěšných společností v konkrétních podmínkách Člověk v tísni o.p.s
Author: Jandová, Michaela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hálek, Miroslav
Opponents: Takáčová, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá nestátními neziskovými organizacemi, speciálně je zaměřena na obecně prospěšné společnosti. Cílem práce je seznámení se specifiky účetnictví a způsoby financování neziskových organizací v konkrétních podmínkách obecně prospěšné společnosti. Nejdříve je práce zaměřena na obecné informace o neziskovém sektoru, dále o nestátních neziskových organizacích a následně se věnuje obecně prospěšným společnostem. Obecně prospěšné společnosti jsou charakterizovány dle platných zákonů. Uvedeny jsou způsoby financování a účetní specifika odlišující nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti) od podnikatelských subjektů. V praktické části je práce zaměřena na konkrétní obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, o. p. s. a jsou analyzovány způsoby financování a náklady, výnosy a výsledek hospodaření v letech 2008, 2009 a 2010.
Keywords: účetnictví; obecně prospěšná společnost; financování; neziskový sektor
Thesis title: Funding and accounting of public benefit corporations in specific conditions of the People in Need
Author: Jandová, Michaela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hálek, Miroslav
Opponents: Takáčová, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with non-governmental organizations, specifically focuses on public benefit corporation. The aim is familiar with the specifics of accounting and funding of non-profit organizations in conditions of specific public benefit corporation. First, is the work focused on general information about the non-profit sector, followed by information about non-governmental organizations and then there is dedicated the public benefit corporation. There are characterized the public benefit corporations by law. Include the ways of the funding and the accounting specifics differential non-profit organizations (public benefit corporation) from business entities. In the practical part the thesis is focused on specific public benefit corporation The People in Need and there are analyzed the methods of funding and cost, income and profit or loss in the years 2008, 2009, 2010.
Keywords: Public benefit corporation; non-profit sector; accounting; funding

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 11. 2011
Date of submission: 30. 5. 2012
Date of defense: 26. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34568/podrobnosti

Files for download

    Last update: