Financování a účetnictví obecně prospěšných společností v konkrétních podmínkách Člověk v tísni o.p.s

Název práce: Financování a účetnictví obecně prospěšných společností v konkrétních podmínkách Člověk v tísni o.p.s
Autor(ka) práce: Jandová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hálek, Miroslav
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá nestátními neziskovými organizacemi, speciálně je zaměřena na obecně prospěšné společnosti. Cílem práce je seznámení se specifiky účetnictví a způsoby financování neziskových organizací v konkrétních podmínkách obecně prospěšné společnosti. Nejdříve je práce zaměřena na obecné informace o neziskovém sektoru, dále o nestátních neziskových organizacích a následně se věnuje obecně prospěšným společnostem. Obecně prospěšné společnosti jsou charakterizovány dle platných zákonů. Uvedeny jsou způsoby financování a účetní specifika odlišující nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti) od podnikatelských subjektů. V praktické části je práce zaměřena na konkrétní obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, o. p. s. a jsou analyzovány způsoby financování a náklady, výnosy a výsledek hospodaření v letech 2008, 2009 a 2010.
Klíčová slova: účetnictví; obecně prospěšná společnost; financování; neziskový sektor
Název práce: Funding and accounting of public benefit corporations in specific conditions of the People in Need
Autor(ka) práce: Jandová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hálek, Miroslav
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with non-governmental organizations, specifically focuses on public benefit corporation. The aim is familiar with the specifics of accounting and funding of non-profit organizations in conditions of specific public benefit corporation. First, is the work focused on general information about the non-profit sector, followed by information about non-governmental organizations and then there is dedicated the public benefit corporation. There are characterized the public benefit corporations by law. Include the ways of the funding and the accounting specifics differential non-profit organizations (public benefit corporation) from business entities. In the practical part the thesis is focused on specific public benefit corporation The People in Need and there are analyzed the methods of funding and cost, income and profit or loss in the years 2008, 2009, 2010.
Klíčová slova: Public benefit corporation; non-profit sector; accounting; funding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34568/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: