Use of Doctrine 2 in Zend Framework

Thesis title: Využití Doctrine 2 v Zend Frameworku
Author: Řehout, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mittner, Jan
Opponents: Pavlíček, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem této práce je analýza a zhodnocení možností Zend_Db a Doctrine 2 -- dvou rozdílných implementací objektově relačního mapování. Cíle bude dosaženo pomocí objektivního výkonnostního testování ve vzorové aplikaci a dále subjektivním zhodnocením náročnosti práce a přínosu obou jednotlivých řešení. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část je zaměřená na teorii v oblasti objektově relačního mapování -- na návrhové vzory Table Data Gateway (Zend_Db_Table) a Data Mapper (Doctrine 2). Druhá část shrnuje a hodnotí možnosti integrace Doctrine 2 a Zend Frameworku, na tuto část volně naváže čtvrtá část s praktickou ukázkou jednoduché aplikace. Třetí část vyhodnocuje analýzu srovnávaných řešení.
Keywords: Table Data Gateway; ORM; Doctrine 2; Zend Framework; Data Mapper
Thesis title: Use of Doctrine 2 in Zend Framework
Author: Řehout, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mittner, Jan
Opponents: Pavlíček, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of this document is to analyze and evaluate the features of Zend_Db and Doc-trine 2 -- two different implementations of object-relational mapping. The objectives will be achieved through objective performance testing in the sample appli-cation and subjective evaluation of difficulty to work with and contribution of each indi-vidual solution. The document is divided into four main parts. The first part will focus on the theory of object-relational mapping -- design patterns Table Data Gateway (Zend_Db_Table) and Data Mapper (Doctrine 2). In the second part we will summarize and evaluate the options of integrating Doctrine 2 with Zend Framework, this section freely continues in part four with a practical example of simple application. In the third part we will evaluate the analysis of the compared solutions.
Keywords: Doctrine 2; Zend Framework; Data Mapper; Table Data Gateway; ORM

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 12. 2011
Date of submission: 9. 5. 2012
Date of defense: 27. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35196/podrobnosti

Files for download

    Last update: