Využití Doctrine 2 v Zend Frameworku

Název práce: Využití Doctrine 2 v Zend Frameworku
Autor(ka) práce: Řehout, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mittner, Jan
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je analýza a zhodnocení možností Zend_Db a Doctrine 2 -- dvou rozdílných implementací objektově relačního mapování. Cíle bude dosaženo pomocí objektivního výkonnostního testování ve vzorové aplikaci a dále subjektivním zhodnocením náročnosti práce a přínosu obou jednotlivých řešení. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část je zaměřená na teorii v oblasti objektově relačního mapování -- na návrhové vzory Table Data Gateway (Zend_Db_Table) a Data Mapper (Doctrine 2). Druhá část shrnuje a hodnotí možnosti integrace Doctrine 2 a Zend Frameworku, na tuto část volně naváže čtvrtá část s praktickou ukázkou jednoduché aplikace. Třetí část vyhodnocuje analýzu srovnávaných řešení.
Klíčová slova: Table Data Gateway; ORM; Doctrine 2; Zend Framework; Data Mapper
Název práce: Use of Doctrine 2 in Zend Framework
Autor(ka) práce: Řehout, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mittner, Jan
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this document is to analyze and evaluate the features of Zend_Db and Doc-trine 2 -- two different implementations of object-relational mapping. The objectives will be achieved through objective performance testing in the sample appli-cation and subjective evaluation of difficulty to work with and contribution of each indi-vidual solution. The document is divided into four main parts. The first part will focus on the theory of object-relational mapping -- design patterns Table Data Gateway (Zend_Db_Table) and Data Mapper (Doctrine 2). In the second part we will summarize and evaluate the options of integrating Doctrine 2 with Zend Framework, this section freely continues in part four with a practical example of simple application. In the third part we will evaluate the analysis of the compared solutions.
Klíčová slova: Doctrine 2; Zend Framework; Data Mapper; Table Data Gateway; ORM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2011
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 27. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35196/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: