Methodology of management of VFX projects in cinematic and commercial postproduction

Thesis title: Metodika řízení VFX projektů ve filmové a reklamní postprodukci
Author: Poštulka, Ondřej
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Chocholatý, Drahomír
Thesis language: Česky
Abstract:
Významnou součástí mediálního prostoru jsou postprodukční studia, která finalizují výsledky autorských audiovizuálních produktů. V této práci se zabývám jednou fází zpracování filmu postprodukce -- metodikou řízení a optimalizace VFX projektů, tedy využitím počítačové grafiky v tvorbě speciálních vizuálních efektů ve filmu a reklamě. Za účelem optimalizace VFX projektů jsem navrhl vzorový projekt typické VFX postprodukce, který se stal východiskem pro porovnání obecných zásad projektového řízení a skutečného v praxi využívaného postupu se snahou o optimalizaci řízení projektu. Přínosem práce je vytvoření metodiky projektového řízení VFX projektu, která je tvořena třemi na sebe navazujícími kroky. První krok je rozdělení VFX projektu na fáze. Druhým krokem je identifikace podpůrných počítačových programů pro každou fázi, následuje analýza rizik a vyhodnocení optimálního postupu. V první části se věnuji obecné definici počítačové grafiky a jejímu využití v postprodukci. Druhá část práce je zaměřena na vývoj metodiky řízení VFX projektů otestováním na vzorovém projektu.
Keywords: audiovizuální produkt; implementace; počítačová grafika; postprodukční studio; postprodukce; metodika; projektové řízení; projekt; vizuální efekty (VFX)
Thesis title: Methodology of management of VFX projects in cinematic and commercial postproduction
Author: Poštulka, Ondřej
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Chocholatý, Drahomír
Thesis language: Česky
Abstract:
Post-product studios which finalise the results of authorial audiovisual products are an important part of the media space. In this thesis, I am dealing with one of the phases of post-production film processing -- the methodology of management and optimization of VFX projects, by which I mean the utilization of computer graphics in the creation of special visual effects in film and advertising. In order to optimize VFX projects I designed a sample project based on a typical, VFX postproduction which became the basis for the comparison of the general principles of the project management and actual procedure used in practice with the quest to optimize the management of the project. The purpose of this thesis is to establish a project management methodology for a VFX project which consists of four subsequent steps. The first step is the division of a VFX project into phases. The second step is the identification of auxiliary computer programmes for each phase, followed by an analysis of the risks and the evaluation of the optimal procedure. The first part of this thesis is devoted to the general definition of computer graphics and their use in post-production. The second part focuses on the development of the management methodology of VFX projects by testing it on a sample project.
Keywords: audiovisual products; postproduction house; methodology; project management; project; implementation; computer graphics; postproduction; visual effects (VFX)

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2010
Date of submission: 27. 6. 2012
Date of defense: 27. 8. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/28022/podrobnosti

Files for download

    Last update: