Metodika řízení VFX projektů ve filmové a reklamní postprodukci

Název práce: Metodika řízení VFX projektů ve filmové a reklamní postprodukci
Autor(ka) práce: Poštulka, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Chocholatý, Drahomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Významnou součástí mediálního prostoru jsou postprodukční studia, která finalizují výsledky autorských audiovizuálních produktů. V této práci se zabývám jednou fází zpracování filmu postprodukce -- metodikou řízení a optimalizace VFX projektů, tedy využitím počítačové grafiky v tvorbě speciálních vizuálních efektů ve filmu a reklamě. Za účelem optimalizace VFX projektů jsem navrhl vzorový projekt typické VFX postprodukce, který se stal východiskem pro porovnání obecných zásad projektového řízení a skutečného v praxi využívaného postupu se snahou o optimalizaci řízení projektu. Přínosem práce je vytvoření metodiky projektového řízení VFX projektu, která je tvořena třemi na sebe navazujícími kroky. První krok je rozdělení VFX projektu na fáze. Druhým krokem je identifikace podpůrných počítačových programů pro každou fázi, následuje analýza rizik a vyhodnocení optimálního postupu. V první části se věnuji obecné definici počítačové grafiky a jejímu využití v postprodukci. Druhá část práce je zaměřena na vývoj metodiky řízení VFX projektů otestováním na vzorovém projektu.
Klíčová slova: audiovizuální produkt; implementace; počítačová grafika; postprodukční studio; postprodukce; metodika; projektové řízení; projekt; vizuální efekty (VFX)
Název práce: Methodology of management of VFX projects in cinematic and commercial postproduction
Autor(ka) práce: Poštulka, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Chocholatý, Drahomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Post-product studios which finalise the results of authorial audiovisual products are an important part of the media space. In this thesis, I am dealing with one of the phases of post-production film processing -- the methodology of management and optimization of VFX projects, by which I mean the utilization of computer graphics in the creation of special visual effects in film and advertising. In order to optimize VFX projects I designed a sample project based on a typical, VFX postproduction which became the basis for the comparison of the general principles of the project management and actual procedure used in practice with the quest to optimize the management of the project. The purpose of this thesis is to establish a project management methodology for a VFX project which consists of four subsequent steps. The first step is the division of a VFX project into phases. The second step is the identification of auxiliary computer programmes for each phase, followed by an analysis of the risks and the evaluation of the optimal procedure. The first part of this thesis is devoted to the general definition of computer graphics and their use in post-production. The second part focuses on the development of the management methodology of VFX projects by testing it on a sample project.
Klíčová slova: audiovisual products; postproduction house; methodology; project management; project; implementation; computer graphics; postproduction; visual effects (VFX)

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2010
Datum podání práce: 27. 6. 2012
Datum obhajoby: 27. 8. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28022/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: