STATUS OF WOMEN IN THE LABOUR MARKET IN CONTEXT OF HARMONIZATION OF FAMILY AND WORKING LIFE IN CZECH REPUBLIC

Thesis title: Postavení žen na trhu práce v kontextu harmonizace rodinného a pracovního života v ČR
Author: Tržilová, Monika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Poláková, Olga
Opponents: Kotýnková, Magdalena
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na postavení žen na pracovním trhu v situaci, kdy musí zaměstnaná žena současně plnit rodičovské povinnosti. Jedná se o dosahování harmonie v oblastech kariéry a rodiny při návratu ženy do zaměstnání po mateřské nebo rodičovské dovolené. Práce se věnuje proměnám rodiny z hlediska vývojových společenských tendencí, charakterizuje pracovní trh ČR, jeho strukturu a legislativní úpravu týkající se rovných příležitostí mužů a žen na pracovišti (otázka genderové rovnosti), včetně výkladu právních předpisů EU. Dále jsou uvedeny hlavní problémy, kterým žena čelí, pokud usiluje o sloučení rodinné a profesní sféry, a způsoby, jakými se stát či zaměstnavatelé v tomto smyslu angažují. Analytická část přináší objektivní zhodnocení situace na trhu práce v ČR v porovnání se zahraničními ekonomikami. Zvláště jsou přiblíženy aktuální přístupy vlády a firem ke zkoumané problematice v ČR, které by měly situaci zlepšit.
Keywords: harmonizace práce a rodiny ; rodičovská dovolená; diskriminace; rodinná politika; zaměstnanost žen
Thesis title: STATUS OF WOMEN IN THE LABOUR MARKET IN CONTEXT OF HARMONIZATION OF FAMILY AND WORKING LIFE IN CZECH REPUBLIC
Author: Tržilová, Monika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Poláková, Olga
Opponents: Kotýnková, Magdalena
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on the position of women in the labor market in a situation when the employed woman should simultaneously fulfill parental obligations. It is about achieving harmony in the areas of career and family of women returning to work after maternity or parental leave. The thesis deals with the changes of the family in terms of social development tendencies, characterizes the labor market of the Czech Republic, its structure and legislative regulations related to equal opportunities for men and women in the workplace (the question of gender equality), including the interpretation of EU law. Following are the main challenges that woman faces in seeking to combine family and professional sphere and the ways in which the state or employers engage in this sense. Analytical section provides an objective assessment of the situation on the labor market in the Czech Republic compared to foreign economies. In particular are explained current approaches of governments and companies to researched issues in the country, which should improve the situation.
Keywords: balance work and family; parental leave; discrimination; women's employment; family policy

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 3. 2012
Date of submission: 28. 5. 2012
Date of defense: 19. 9. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/36821/podrobnosti

Files for download

    Last update: