Postavení žen na trhu práce v kontextu harmonizace rodinného a pracovního života v ČR

Název práce: Postavení žen na trhu práce v kontextu harmonizace rodinného a pracovního života v ČR
Autor(ka) práce: Tržilová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na postavení žen na pracovním trhu v situaci, kdy musí zaměstnaná žena současně plnit rodičovské povinnosti. Jedná se o dosahování harmonie v oblastech kariéry a rodiny při návratu ženy do zaměstnání po mateřské nebo rodičovské dovolené. Práce se věnuje proměnám rodiny z hlediska vývojových společenských tendencí, charakterizuje pracovní trh ČR, jeho strukturu a legislativní úpravu týkající se rovných příležitostí mužů a žen na pracovišti (otázka genderové rovnosti), včetně výkladu právních předpisů EU. Dále jsou uvedeny hlavní problémy, kterým žena čelí, pokud usiluje o sloučení rodinné a profesní sféry, a způsoby, jakými se stát či zaměstnavatelé v tomto smyslu angažují. Analytická část přináší objektivní zhodnocení situace na trhu práce v ČR v porovnání se zahraničními ekonomikami. Zvláště jsou přiblíženy aktuální přístupy vlády a firem ke zkoumané problematice v ČR, které by měly situaci zlepšit.
Klíčová slova: harmonizace práce a rodiny ; rodičovská dovolená; diskriminace; rodinná politika; zaměstnanost žen
Název práce: STATUS OF WOMEN IN THE LABOUR MARKET IN CONTEXT OF HARMONIZATION OF FAMILY AND WORKING LIFE IN CZECH REPUBLIC
Autor(ka) práce: Tržilová, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the position of women in the labor market in a situation when the employed woman should simultaneously fulfill parental obligations. It is about achieving harmony in the areas of career and family of women returning to work after maternity or parental leave. The thesis deals with the changes of the family in terms of social development tendencies, characterizes the labor market of the Czech Republic, its structure and legislative regulations related to equal opportunities for men and women in the workplace (the question of gender equality), including the interpretation of EU law. Following are the main challenges that woman faces in seeking to combine family and professional sphere and the ways in which the state or employers engage in this sense. Analytical section provides an objective assessment of the situation on the labor market in the Czech Republic compared to foreign economies. In particular are explained current approaches of governments and companies to researched issues in the country, which should improve the situation.
Klíčová slova: balance work and family; parental leave; discrimination; women's employment; family policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2012
Datum podání práce: 28. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: